สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T001 จำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558-60 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-1 จำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558-60 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา
Table 4-1 Number of new enrollments during academic year 2015-17 by level and field of education
ปีการศึกษา
(Academic year)
2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)
ระดับการศึกษา/สายวิชา
(Level/Field)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์
ทั้งหมด
(% of Total
S&T)
สายสังคม
(Social
Science)
ไม่ระบุ
(Not
Specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์
ทั้งหมด
(% of Total
S&T)
สายสังคม
(Social
Science)
ไม่ระบุ
(Not
Specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์
ทั้งหมด
(% of Total
S&T)
สายสังคม
(Social
Science)
ไม่ระบุ
(Not
Specified)
รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(Lower than bachelor degree level)
174,60852.25%117,6096,594298,811174,05452.22%114,265--288,319174,61655.09%112,409--287,025
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(Vocational certificate)
103,67831.03%67,953714172,345104,99631.50%65,388--170,384104,29032.90%62,153--166,443
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(Higher vocational certificate)
70,69621.16%49,656819121,17168,42920.48%48,877--117,30667,97720.34%47,024--115,001
อื่นๆ
(Other)
2340.07%05,0615,2956290.19%0--6292,3490.74%3,232--5,581
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(Bachelor degree level or equivalent)
143,73443.01%332,238426476,398137,31141.20%271,275--408,586132,38141.77%281,561--413,942
ปริญญาตรี
(Bachelor degree level)
142,40842.62%331,576426474,410137,31141.20%271,275--408,586129,69840.92%279,980--409,678
อื่นๆ
(Other)
1,3260.40%66201,98800.00%0--02,6830.80%1,581--4,264
สูงกว่าปริญญาตรี
(Higher than bachelor degree level)
11,9923.59%44,33171157,03411,3483.40%29,633--40,9819,9603.14%24,626--34,586
ปริญญาโท
(Master degree level)
9,2852.78%38,19652548,0069,5062.84%24,526--34,0327,7672.32%18,496--26,263
ปริญญาเอก
(Doctoral degree level)
1,7800.53%2,0791844,0431,4070.42%1,615--3,0221,3670.43%1,689--3,056
อื่นๆ
(Other)
9270.28%4,05624,9854350.13%3,492--3,9278260.26%4,441--5,267
ไม่บันทึกระดับการศึกษา3,8151.14%6,6011,75812,17410,6043.18%20,24411,87442,72200.00%29--29
ผลรวม
(Total)
334,149100.00%500,7799,489844,417333,317100.00%435,41711,874780,608316,957100.00%418,625--735,582
ที่มา:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
Source:
Office of the Higher Education Commission (Data as of 28 February 2018),
Office of Vocational Education Commission(Data as of 27 February 2018) and
Office of the Education Council (Data as of 22 June 2018)
(Visited 219 times, 1 visits today)