สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T002 จำนวน อัตราการเพิ่ม และร้อยละของผู้เข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551-60 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-2 จำนวน อัตราการเพิ่ม และร้อยละของผู้เข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551-60 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา
Table 4-2 Number, growth and percentage of new enrollments during academic year 2008-17 by level and field of education
จำแนกตามระดับการศึกษา
(Level of education)
จำนวน (คน) Number (Persons)อัตราการเพิ่ม Growth (%)ร้อยละ (%)
สายวิทย์
(S&T)
สายสังคม
(Social
Science)
ไม่ระบุ
(Not
Specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
สายสังคม
(Social
Science)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
สายสังคม
(Social
Science)
ไม่ระบุ
(Not
Specified)
รวม
(Total)
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor degree level)
2551 (2008)176,011125,481--301,492-8.80%-9.32%-9.02%58.38%41.62%0.00%100.00%
2552 (2009)174,385130,909--305,294-0.92%4.33%1.26%57.12%42.88%0.00%100.00%
2553 (2010)164,542120,389--284,931-5.64%-8.04%-6.67%57.75%42.25%0.00%100.00%
2554 (2011)169,277129,631--298,9082.88%7.68%4.91%56.63%43.37%0.00%100.00%
2555 (2012)160,720115,2127,106283,038-5.06%-11.12%-5.31%56.78%40.71%2.51%100.00%
2556 (2013)152,217110,7933,039266,049-5.29%-3.84%-6.00%57.21%41.64%1.14%100.00%
2557 (2014)160,890109,68950270,6295.70%-1.00%1.72%59.45%40.53%0.02%100.00%
2558 (2015)174,608117,6096,594298,8118.53%7.22%10.41%58.43%39.36%2.21%100.00%
2559 (2016)174,054114,265--288,319-0.32%-2.84%-3.51%60.37%39.63%0.00%100.00%
2560 (2017)174,616112,409--287,0250.32%-1.62%-0.45%60.84%39.16%0.00%100.00%
2. ปริญญาตรี (Bachelor degree level)
2551 (2008)148,644382,497--531,1410.36%1.33%1.05%27.99%72.01%0.00%100.00%
2552 (2009)127,119266,637--393,756-14.48%-30.29%-25.87%32.28%67.72%0.00%100.00%
2553 (2010)162,616326,03299488,74727.92%22.28%24.12%33.27%66.71%0.02%100.00%
2554 (2011)169,538353,999109523,6464.26%8.58%7.14%32.38%67.60%0.02%100.00%
2555 (2012)123,484278,46078,996480,940-27.16%-21.34%-8.16%25.68%57.90%16.43%100.00%
2556 (2013)120,812297,34738,344456,503-2.16%6.78%-5.08%26.46%65.14%8.40%100.00%
2557 (2014)155,615313,19923,572492,38628.81%5.33%7.86%31.60%63.61%4.79%100.00%
2558 (2015)143,734332,238426476,398-7.63%6.08%-3.25%30.17%69.74%0.09%100.00%
2559 (2016)137,311271,275--408,586-4.47%-18.35%-14.23%33.61%66.39%0.00%100.00%
2560 (2017)132,381281,561--413,942-3.59%3.79%1.31%31.98%68.02%0.00%100.00%
3. สูงกว่าปริญญาตรี (Higher than bachelor degree level)
2551 (2008)13,50949,818--63,32714.56%16.28%15.91%21.33%78.67%0.00%100.00%
2552 (2009)12,76942,607--55,376-5.48%-14.47%-12.56%23.06%76.94%0.00%100.00%
2553 (2010)16,49249,954--66,44629.16%17.24%19.99%24.82%75.18%0.00%100.00%
2554 (2011)15,78846,022--61,810-4.27%-7.87%-6.98%25.54%74.46%0.00%100.00%
2555 (2012)11,44838,2945,40455,146-27.49%-16.79%-10.78%20.76%69.44%9.80%100.00%
2556 (2013)10,15640,1601,80652,122-11.29%4.87%-5.48%19.49%77.05%3.46%100.00%
2557 (2014)12,65341,6011,86756,12124.59%3.59%7.67%22.55%74.13%3.33%100.00%
2558 (2015)11,99244,33171157,034-5.22%6.56%1.63%21.03%77.73%1.25%100.00%
2559 (2016)11,34829,633--40,981-5.37%-33.16%-28.15%27.69%72.31%0.00%100.00%
2560 (2017)9,96024,626--34,586-12.23%-20.33%-15.60%28.80%71.20%0.00%100.00%
3.1 ปริญญาโท (Master degree level)
2551 (2008)11,72539,193--50,91811.18%10.49%10.65%23.03%76.97%0.00%100.00%
2552 (2009)10,77831,292--42,070-8.08%-20.16%-17.38%25.62%74.38%0.00%100.00%
2553 (2010)13,69733,858--47,55527.08%8.20%13.04%28.80%71.20%0.00%100.00%
2554 (2011)13,22842,501--55,729-3.42%25.53%17.19%23.74%76.26%0.00%100.00%
2555 (2012)9,47335,8764,76250,111-28.39%-15.59%-10.08%18.90%71.59%9.50%100.00%
2556 (2013)8,22737,3081,60247,137-13.15%3.99%-5.93%17.45%79.15%3.40%100.00%
2557 (2014)10,25237,1101,21248,57424.61%-0.53%3.05%21.11%76.40%2.50%100.00%
2558 (2015)9,28538,19652548,006-9.43%2.93%-1.17%19.34%79.57%1.09%100.00%
2559 (2016)9,50624,526--34,0322.38%-35.79%-29.11%27.93%72.07%0.00%100.00%
2560 (2017)7,76718,496--26,263-18.29%-24.59%-22.83%29.57%70.43%0.00%100.00%
3.2 ปริญญาเอก (Doctoral degree level)
2551 (2008)1,2722,557--3,82921.14%41.66%34.12%33.22%66.78%0.00%100.00%
2552 (2009)1,1281,425--2,553-11.32%-44.27%-33.32%44.18%55.82%0.00%100.00%
2553 (2010)1,7722,310--4,08257.09%62.11%59.89%43.41%56.59%0.00%100.00%
2554 (2011)1,6532,199--3,852-6.72%-4.81%-5.63%42.91%57.09%0.00%100.00%
2555 (2012)1,1411,723--2,864-30.97%-21.65%-25.65%39.84%60.16%0.00%100.00%
2556 (2013)1,2952,138--3,43313.50%24.09%19.87%37.72%62.28%0.00%100.00%
2557 (2014)1,6952,5052094,40930.89%17.17%28.43%38.44%56.82%4.74%100.00%
2558 (2015)1,7802,0791844,0435.01%-17.01%-8.30%44.03%51.42%4.55%100.00%
2559 (2016)1,4071,615--3,022-20.96%-22.32%-25.25%46.56%53.44%0.00%100.00%
2560 (2017)1,3671,689--3,056-2.84%4.58%1.13%44.73%55.27%0.00%100.00%
รวมทุกระดับชั้น (Total in all level)
2551 (2008)338,164557,796--895,960-4.18%-0.16%-1.72%37.74%62.26%0.00%100.00%
2552 (2009)314,273440,153--754,426-7.06%-21.09%-15.80%41.66%58.34%0.00%100.00%
2553 (2010)343,650496,37599840,1249.35%12.77%11.36%40.90%59.08%0.01%100.00%
2554 (2011)354,603529,652109884,3643.19%6.70%5.27%40.10%59.89%0.01%100.00%
2555 (2012)295,652431,96695,677823,295-16.62%-18.44%-6.91%35.91%52.47%11.62%100.00%
2556 (2013)283,185448,30046,001777,486-4.22%3.78%-5.56%36.42%57.66%5.92%100.00%
2557 (2014)329,158464,48926,064819,71116.23%3.61%5.43%40.16%56.66%3.18%100.00%
2558 (2015)334,149500,7799,489844,4171.52%7.81%3.01%39.57%59.30%1.12%100.00%
2559 (2016)333,317435,41711,874780,608-0.25%-13.05%-7.56%42.70%55.78%1.52%100.00%
2560 (2017)316,957418,625--735,582-4.91%-3.86%-5.77%43.09%56.91%0.00%100.00%
ที่มา:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
Source:
Office of the Higher Education Commission (Data as of 28 February 2018),
Office of Vocational Education Commission (Data as of 27 February 2018) and
Office of the Education Council (Data as of 22 June 2018)
(Visited 72 times, 1 visits today)