สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T002 จำนวน อัตราการเพิ่มและร้อยละ ปีการศึกษา 2551-58 จำแนกตามระดับการศึกษาและสายวิชา

ตารางที่ 4-2 จำนวน อัตราการเพิ่มและร้อยละ ปีการศึกษา 2551-58 จำแนกตามระดับการศึกษาและสายวิชา           
Table 4-2 Number, growth and percentage of new enrollments during academic year 2008-15 by level and field of education
จำแนกตามระดับการศึกษา
(Level of education)
จำนวน (คน) Number (Persons)อัตราการเพิ่ม Growth (%)%
สายวิทย์
(S&T)
สายสังคม(Social science)ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์(S&T)สายสังคม(Social science)รวม
(Total)
สายวิทย์(S&T)สายสังคม(Social science)ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor degree level)
2550 (2007) 192,999 138,377 331,376 N.A.N.A.N.A.58.2%41.8%0.0%100.0%
2551 (2008) 176,011 125,481 - 301,492 -8.8%-9.3%-9.0%58.4%41.6%0.0%100.0%
2552 (2009) 174,385 130,909 - 305,294 -0.9%4.3%1.3%57.1%42.9%0.0%100.0%
2553 (2010) 164,542 120,389 - 284,931 -5.6%-8.0%-6.7%57.7%42.3%0.0%100.0%
2554 (2011) 169,277 129,631 - 298,908 2.9%7.7%4.9%56.6%43.4%0.0%100.0%
2555 (2012) 160,720 115,212 7,106 283,038 -5.1%-11.1%-5.3%56.8%40.7%2.5%100.0%
2556 (2013) 152,217 110,793 3,039 266,049 -5.3%-3.8%-6.0%57.2%41.6%1.1%100.0%
2557 (2014) 160,890 109,689 50 270,629 5.7%-1.0%1.7%59.5%40.5%0.0%100.0%
2558 (2015) 174,608 117,609 6,594 298,811 8.5%7.2%10.4%58.4%39.4%2.2%100.0%
2559 (2016) 174,054 114,265 - 288,319 0.00%0.00%0.0%60.4%39.6%0.0%100.0%
2. ปริญญาตรี (Bachelor degree level)
2550 (2007) 148,114 377,488 525,602 N.A.N.A.N.A.28.2%71.8%0.0%100.0%
2551 (2008) 148,644 382,497 - 531,141 0.4%1.3%1.1%28.0%72.0%0.0%100.0%
2552 (2009) 127,119 266,637 - 393,756 -14.5%-30.3%-25.9%32.3%67.7%0.0%100.0%
2553 (2010) 162,616 326,032 99 488,747 27.9%22.3%24.1%33.3%66.7%0.0%100.0%
2554 (2011) 169,538 353,999 109 523,646 4.3%8.6%7.1%32.4%67.6%0.0%100.0%
2555 (2012) 123,484 278,460 78,996 480,940 -27.2%-21.3%-8.2%25.7%57.9%16.4%100.0%
2556 (2013) 120,812 297,347 38,344 456,503 -2.2%6.8%-5.1%26.5%65.1%8.4%100.0%
2557 (2014) 155,615 313,199 23,572 492,386 28.8%5.3%7.9%31.6%63.6%4.8%100.0%
2558 (2015) 143,734 332,238 426 476,398 -7.6%6.1%-3.2%30.2%69.7%0.1%100.0%
2559 (2016) 137,311 271,275 - 408,586 -4.5%-18.3%-14.2%33.6%66.4%0.0%100.0%
3. สูงกว่าปริญญาตรี (Higher than bachelor degree level)
2550 (2007) 11,792 42,844 54,636 N.A.N.A.N.A.21.6%78.4%0.0%100.0%
2551 (2008) 13,509 49,818 - 63,327 14.6%16.3%15.9%21.3%78.7%0.0%100.0%
2552 (2009) 12,769 42,607 - 55,376 -5.5%-14.5%-12.6%23.1%76.9%0.0%100.0%
2553 (2010) 16,492 49,954 - 66,446 29.2%17.2%20.0%24.8%75.2%0.0%100.0%
2554 (2011) 15,788 46,022 - 61,810 -4.3%-7.9%-7.0%25.5%74.5%0.0%100.0%
2555 (2012) 11,448 38,294 5,404 55,146 -27.5%-16.8%-10.8%20.8%69.4%9.8%100.0%
2556 (2013) 10,156 40,160 1,806 52,122 -11.3%4.9%-5.5%19.5%77.0%3.5%100.0%
2557 (2014) 12,653 41,601 1,867 56,121 24.6%3.6%7.7%22.5%74.1%3.3%100.0%
2558 (2015) 11,992 44,331 711 57,034 -5.2%6.6%1.6%21.0%77.7%1.2%100.0%
2559 (2016) 11,348 29,633 - 40,981 -5.4%-33.2%-28.1%27.7%72.3%0.0%100.0%
3.1 ปริญญาโท (Master degree level)
2550 (2007) 10,546 35,471 46,017 N.A.N.A.N.A.22.9%77.1%0.0%100.0%
2551 (2008) 11,725 39,193 - 50,918 11.2%10.5%10.7%23.0%77.0%0.0%100.0%
2552 (2009) 10,778 31,292 - 42,070 -8.1%-20.2%-17.4%25.6%74.4%0.0%100.0%
2553 (2010) 13,697 33,858 - 47,555 27.1%8.2%13.0%28.8%71.2%0.0%100.0%
2554 (2011) 13,228 42,501 - 55,729 -3.4%25.5%17.2%23.7%76.3%0.0%100.0%
2555 (2012) 9,473 35,876 4,762 50,111 -28.4%-15.6%-10.1%18.9%71.6%9.5%100.0%
2556 (2013) 8,227 37,308 1,602 47,137 -13.2%4.0%-5.9%17.5%79.1%3.4%100.0%
2557 (2014) 10,252 37,110 1,212 48,574 24.6%-0.5%3.0%21.1%76.4%2.5%100.0%
2558 (2015) 9,285 38,196 525 48,006 -9.4%2.9%-1.2%19.3%79.6%1.1%100.0%
2559 (2016) 9,506 24,526 - 34,032 2.4%-35.8%-29.1%27.9%72.1%0.0%100.0%
3.2 ปริญญาเอก (Doctoral degree level)
2550 (2007) 1,050 1,805 2,855 N.A.N.A.N.A.36.8%63.2%0.0%100.0%
2551 (2008) 1,272 2,557 - 3,829 21.1%41.7%34.1%33.2%66.8%0.0%100.0%
2552 (2009) 1,128 1,425 - 2,553 -11.3%-44.3%-33.3%44.2%55.8%0.0%100.0%
2553 (2010) 1,772 2,310 - 4,082 57.1%62.1%59.9%43.4%56.6%0.0%100.0%
2554 (2011) 1,653 2,199 - 3,852 -6.7%-4.8%-5.6%42.9%57.1%0.0%100.0%
2555 (2012) 1,141 1,723 - 2,864 -31.0%-21.6%-25.6%39.8%60.2%0.0%100.0%
2556 (2013) 1,295 2,138 - 3,433 13.5%24.1%19.9%37.7%62.3%0.0%100.0%
2557 (2014) 1,695 2,505 209 4,409 30.9%17.2%28.4%38.4%56.8%4.7%100.0%
2558 (2015) 1,780 2,079 184 4,043 5.0%-17.0%-8.3%44.0%51.4%4.6%100.0%
2559 (2016) 1,407 1,615 - 3,022 -21.0%-22.3%-25.3%46.6%53.4%0.0%100.0%
รวมทุกระดับชั้น (Total in all level)
2550 (2007) 352,905 558,709 - 911,614 N.A.N.A.N.A.38.7%61.3%0.0%100.0%
2551 (2008) 338,164 557,796 - 895,960 -4.2%-0.2%-1.7%37.7%62.3%0.0%100.0%
2552 (2009) 314,273 440,153 - 754,426 -7.1%-21.1%-15.8%41.7%58.3%0.0%100.0%
2553 (2010) 343,650 496,375 99 840,124 9.3%12.8%11.4%40.9%59.1%0.0%100.0%
2554 (2011) 354,603 529,652 109 884,364 3.2%6.7%5.3%40.1%59.9%0.0%100.0%
2555 (2012) 295,652 431,966 95,677 823,295 -16.6%-18.4%-6.9%35.9%52.5%11.6%100.0%
2556 (2013) 283,185 448,300 46,001 777,486 -4.2%3.8%-5.6%36.4%57.7%5.9%100.0%
2557 (2014) 329,158 464,489 26,064 819,711 16.2%3.6%5.4%40.2%56.7%3.2%100.0%
2558 (2015) 334,149 500,779 9,489 844,417 1.5%7.8%3.0%39.6%59.3%1.1%100.0%
2559 (2016) 333,317 435,417 11,874 780,608 -0.2%-13.1%-7.6%42.7%55.8%1.5%100.0%
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. : ข้อมูล 14 ธันวาคม 2558) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ. : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2560)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 14 December 2015) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 10 June 2016) and Office of the Education Council(Data as of 21 June 2017)
(Visited 163 times, 1 visits today)