สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T003 จำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551-60 จำแนกตามสาขาวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-3 จำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551-60 จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-3 Number of new enrollments lower than bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2008-17 by programme
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรกรรม
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร: ICT) (Science)
วิศวกรรม 
(Engineering)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and welfare)
อื่นๆ
(Other)
รวม
(Total)
2551 (2008) 10,868 5,879 159,123 141 - 176,011
2552 (2009) 12,236 4,568 157,137 444 - 174,385
2553 (2010) 10,648 3,533 149,969 392 - 164,542
2554 (2011) 10,902 4,350 153,506 519 - 169,277
2555 (2012) 9,498 3,236 147,461 525 - 160,195
2556 (2013) 9,228 4,826 137,580 583 - 151,634
2557 (2014) 8,639 3,419 147,763 1,069 - 159,821
2558 (2015) 10,661 4,617 159,330 - - 174,608
2559 (2016) 9,050 3,540 161,040 424 - 174,054
2560 (2017) 11,256 4,142 157,060 2,158 - 174,616
%
2551 (2008)6.17%3.34%90.41%0.08%0.00%100.00%
2552 (2009)7.02%2.62%90.11%0.25%0.00%100.00%
2553 (2010)6.47%2.15%91.14%0.24%0.00%100.00%
2554 (2011)6.44%2.57%90.68%0.31%0.00%100.00%
2555 (2012)5.93%2.02%92.05%0.33%0.00%100.00%
2556 (2013)6.09%3.18%90.73%0.38%0.00%100.00%
2557 (2014)5.41%2.14%92.46%0.67%0.00%100.00%
2558 (2015)6.11%2.64%91.25%0.00%0.00%100.00%
2559 (2016)5.20%2.03%92.52%0.24%0.00%100.00%
2560 (2017)6.45%2.37%89.95%1.24%0.00%100.00%
ที่มา:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
Source:
Office of the Higher Education Commission (Data as of 28 February 2018),
Office of Vocational Education Commission (Data as of 27 February 2018) and
Office of the Education Council (Data as of 22 June 2018)
(Visited 41 times, 1 visits today)