สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T003 จำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 – 59 จำแนกตามสาขาวิชา

ตารางที่ 4-3 จำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 - 59 จำแนกตามสาขาวิชา                 
Table 4-3 Number of new enrollments lower than bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2008-16 by programme
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรกรรม(Agriculture)วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT ) (Science)
สุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare)อุตสาหกรรม (Industry)อื่นๆรวม
(Total)
การศึกษาคหกรรม บริการประมงพาณิชยกรรมมนุษยศาสตร์และศิลปไม่บันทึกกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวม
2550 (2007) 16,298 4,809 906 169,805 192,999 97 8,559 138 110,069 740 5,607 6,570 6,597 138,377
2551 (2008) 10,868 5,879 141 159,123 - 176,011 19 6,235 74 1,467 101,989 278 5,382 4,290 5,747 125,481
2552 (2009) 12,236 4,568 444 157,137 - 174,385 7,795 47 106,493 157 5,689 3,406 7,322 130,909
2553 (2010) 10,648 3,533 392 149,969 - 164,542 240 7,391 48 97,055 99 5,945 2,782 6,829 120,389
2554 (2011) 10,902 4,350 519 153,506 - 169,277 1,250 7,943 63 98,402 117 3,712 6,260 4,482 7,402 129,631
2555 (2012) 9,498 3,236 525 147,461 - 160,720
2556 (2013) 9,228 4,826 583 137,580 - 152,217
2557 (2014) 8,639 3,419 1,069 147,763 - 160,890
2558 (2015) 10,661 4,617 - 159,330 - 174,608
2559 (2016) 9,050 3,540 424 161,040 - 174,054
%
2550 (2007)8.4%2.5%0.5%88.0%100%
2551 (2008)6.2%3.3%0.1%90.4%0.0%100%
2552 (2009)7.0%2.6%0.3%90.1%0.0%100%
2553 (2010)6.5%2.1%0.2%91.1%0.0%100%
2554 (2011)6.4%2.6%0.3%90.7%0.0%100%
2555 (2012)5.9%2.0%0.3%91.8%0.0%100%
2556 (2013)6.1%3.2%0.4%90.4%0.0%100%
2557 (2014)5.4%2.1%0.7%91.8%0.0%100%
2558 (2015)6.1%2.6%0.0%91.3%0.0%100%
2559 (2016)5.2%2.0%0.2%92.5%0.0%100%
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. : ข้อมูล 14 ธันวาคม 2558) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ. : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2560)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 14 December 2015) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 10 June 2016) and Office of the Education Council(Data as of 21 June 2017)
(Visited 69 times, 1 visits today)