สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T004 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552-60 จำแนกตามสาขาวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-4 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552-60 จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-4 Number of new enrollments bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2009-17 by programme
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร: ICT) (Science)
วิศวกรรม
(Engineering)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and welfare)
อื่นๆ
(Other)
รวม
(Total)
2552 (2009) 9,937 46,351 40,717 29,985 129 127,119
2553 (2010) 13,761 64,404 51,419 33,032 - 162,616
2554 (2011) 13,732 72,400 52,411 30,995 - 169,538
2555 (2012) 11,918 49,957 41,877 19,732 - 123,484
2556 (2013) 11,054 57,416 35,939 16,403 - 120,812
2557 (2014) 9,208 71,621 43,063 31,214 509 155,615
2558 (2015) 6,819 66,013 46,674 24,228 - 143,734
2559 (2016) 9,832 48,265 54,638 24,576 - 137,311
2560 (2017) 11,695 36,510 53,517 30,659 - 132,381
%
2552 (2009)7.82%36.46%32.03%23.59%0.10%100.00%
2553 (2010)8.46%39.60%31.62%20.31%0.00%100.00%
2554 (2011)8.10%42.70%30.91%18.28%0.00%100.00%
2555 (2012)9.65%40.46%33.91%15.98%0.00%100.00%
2556 (2013)9.15%47.53%29.75%13.58%0.00%100.00%
2557 (2014)5.92%46.02%27.67%20.06%0.33%100.00%
2558 (2015)4.74%45.93%32.47%16.86%0.00%100.00%
2559 (2016)7.16%35.15%39.79%17.90%0.00%100.00%
2560 (2017)8.83%27.58%40.43%23.16%0.00%100.00%
ที่มา:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
Source:
Office of the Higher Education Commission (Data as of 28 February 2018),
Office of Vocational Education Commission(Data as of 27 February 2018) and
Office of the Education Council (Data as of 22 June 2018)
(Visited 75 times, 1 visits today)