สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T005 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552-60 จำแนกตามสาขาวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-5 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552-60 จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-5 Number of new enrollments in higher than bachelor degree level in the field of science and technology during academic year 2009-17
ปีการศึกษา
(Academic year)
ปริญญาโท (Master degree level)ปริญญาเอก (Doctoral degree level)
เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวมเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร: ICT)
(Science)
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
สุขภาพและ
สวัสดิการ
(Health and
Welfare)
รวม
(Total)
เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวมเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร: ICT)
(Science)
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
สุขภาพและ
สวัสดิการ
(Health and
Welfare)
รวม
(Total)
2552 (2009) 496 4,245 3,319 2,718 10,778 63 489 300 276 1,128
2553 (2010) 885 5,044 4,763 3,005 13,697 126 807 418 421 1,772
2554 (2011) 837 5,111 3,994 3,286 13,228 126 705 472 350 1,653
2555 (2012) 808 3,249 2,973 2,443 9,473 101 412 307 321 1,141
2556 (2013) 861 2,869 2,869 1,628 8,227 109 600 384 202 1,295
2557 (2014) 552 4,664 3,219 1,817 10,252 89 967 436 203 1,695
2558 (2015) 910 2,972 3,029 2,374 9,285 105 601 555 519 1,780
2559 (2016) 673 2,657 4,923 1,253 9,506 188 530 323 366 1,407
2560 (2017) 505 2,747 3,072 1,443 7,767 73 682 343 269 1,367
%
2552 (2009)4.60%39.39%30.79%25.22%100.00%5.59%43.35%26.60%24.47%100.00%
2553 (2010)6.46%36.83%34.77%21.94%100.00%7.11%45.54%23.59%23.76%100.00%
2554 (2011)6.33%38.64%30.19%24.84%100.00%7.62%42.65%28.55%21.17%100.00%
2555 (2012)8.53%34.30%31.38%25.79%100.00%8.85%36.11%26.91%28.13%100.00%
2556 (2013)10.47%34.87%34.87%19.79%100.00%8.42%46.33%29.65%15.60%100.00%
2557 (2014)5.38%45.49%31.40%17.72%100.00%5.25%57.05%25.72%11.98%100.00%
2558 (2015)9.80%32.01%32.62%25.57%100.00%5.90%33.76%31.18%29.16%100.00%
2559 (2016)7.08%27.95%51.79%13.18%100.00%13.36%37.67%22.96%26.01%100.00%
2560 (2017)6.50%35.37%39.55%18.58%100.00%5.34%49.89%25.09%19.68%100.00%
ที่มา:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
Source:
Office of the Higher Education Commission (Data as of 28 February 2018),
Office of Vocational Education Commission (Data as of 27 February 2018) and
Office of the Education Council (Data as of 22 June 2018)
(Visited 7 times, 1 visits today)