สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T005 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 – 59 จำแนกตามสาขาวิชา

ตารางที่ 4-5 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 - 59 จำแนกตามสาขาวิชา          
Table 4-5 Number of new enrollments in higher than bachelor degree level in the field of science and technology during academic year 2009-16
ปีการศึกษา
(Academic year)
ปริญญาโท (Master degree level)ปริญญาเอก (Doctoral degree level)
เกษตรศาสตร์(Agriculture)วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT ) (Science)
วิศวกรรมศาสตร์(Engineering)สุขภาพและสวัสดิการ(Health and Welfare)รวม
(Total)
เกษตรศาสตร์(Agriculture)วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT ) (Science)
วิศวกรรมศาสตร์(Engineering)สุขภาพและสวัสดิการ(Health and Welfare)รวม
(Total)
2551 (2008)487 5,784 3,062 2,392 11,725 68530394280 1,272
2552 (2009)496 4,245 3,319 2,718 10,778 63489300276 1,128
2553 (2010)885 5,044 4,763 3,005 13,697 126807418421 1,772
2554 (2011)837 5,111 3,994 3,286 13,228 126705472350 1,653
2555 (2012)808 3,249 2,973 2,443 9,473 101412307321 1,141
2556 (2013)861 2,869 2,869 1,628 8,227 109600384202 1,295
2557 (2014)552 4,664 3,219 1,817 10,252 89967436203 1,695
2558 (2015)910 2,972 3,029 2,374 9,285 105601555519 1,780
2559 (2016)673 2,657 4,923 1,253 9,506 188530323366 1,407
%
2551 (2008)4.2%49.3%26.1%20.4%100%5.3%41.7%31.0%22.0%100.0%
2552 (2009)4.6%39.4%30.8%25.2%100%5.6%43.4%26.6%24.5%100.0%
2553 (2010)6.5%36.8%34.8%21.9%100%7.1%45.5%23.6%23.8%100.0%
2554 (2011)6.3%38.6%30.2%24.8%100%7.6%42.6%28.6%21.2%100.0%
2555 (2012)8.5%34.3%31.4%25.8%100%8.9%36.1%26.9%28.1%100.0%
2556 (2013)10.5%34.9%34.9%19.8%100%8.4%46.3%29.7%15.6%100.0%
2557 (2014)5.4%45.5%31.4%17.7%100%5.3%57.1%25.7%12.0%100.0%
2558 (2015)9.8%32.0%32.6%25.6%100%5.9%33.8%31.2%29.2%100.0%
2559 (2016)7.1%28.0%51.8%13.2%100%13.4%37.7%23.0%26.0%100.0%
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. : ข้อมูล 15 มิถุนายน 2558) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ. : ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2558) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 19 พฤษภาคม 2559)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 15 June 2015) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 25 May 2015) and Office of the Education Council(Data as of 29 May 2016)
(Visited 71 times, 1 visits today)