สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T006 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-59 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-6 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555-59 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา
Table 4-6 Number of graduates during Academic year 2012-16 by level and field of education
ปีการศึกษา
(Academic year)
2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)
ระดับการศึกษา/สายวิชา
(Level/Field)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์
ทั้งหมด
(% of Total
S&T)
สายสังคม
(Social
Science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์
ทั้งหมด
(% of Total
S&T)
สายสังคม
(Social
Science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์
ทั้งหมด
(% of Total
S&T)
สายสังคม
(Social
Science)
ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(Lower than bachelor degree level)
159,403 63.47% 110,446 - 269,849 88,673 46.59% 73,424 83 162,180 98,124 50.17% 76,401 - 174,525
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(Vocational certificate)
92,481 36.82% 63,105 - 155,586 42,641 22.40% 36,179 - 78,820 44,556 22.78% 36,760 - 81,316
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(Higher vocational certificate)
66,664 26.54% 47,340 - 114,004 45,366 23.84% 34,865 - 80,231 51,731 26.45% 37,660 - 89,391
อื่นๆ
(Other)
258 0.10% 1 - 259 666 0.35% 2,380 83 3,129 1,837 0.94% 1,981 - 3,818
ปริญญาตรี
(Bachelor degree level)
86,231 34.33% 160,726 77 247,034 92,796 48.76% 133,487 260 226,543 88,036 45.01% 179,595 64 267,695
ปริญญาตรี
(Bachelor degree level)
86,171 34.31% 160,567 10 246,748 92,796 48.76% 133,487 - 226,283 87,114 44.54% 179,076 64 266,254
อื่นๆ
(Other)
60 0.02% 159 67 286 - 0.00% - 260 260 922 0.47% 519 - 1,441
สูงกว่าปริญญาตรี
(Higher than bachelor degree level)
5,525 2.20% 22,615 695 28,835 8,860 4.66% 24,209 - 33,069 9,260 4.73% 27,826 3 37,089
ปริญญาโท
(Master degree level)
4,755 1.89% 18,957 658 24,370 6,958 3.66% 20,659 - 27,617 6,717 3.43% 22,102 3 28,822
ปริญญาเอก
(Doctoral degree level)
580 0.23% 801 36 1,417 1,168 0.61% 1,306 - 2,474 2,122 1.08% 1,821 - 3,943
อื่นๆ
(Other)
190 0.08% 2,857 1 3,048 734 0.39% 2,244 - 2,978 421 0.22% 3,903 - 4,324
ไม่บันทึกระดับการศึกษา - 0.00% - - - - 0.00% - 2,373 2,373 160 0.08% 18 130 308
ผลรวม
(Total)
251,159 100.00% 293,787 772 545,718 190,329 100.00% 231,120 2,716 424,165 195,580 100.00% 283,840 197 479,617
ที่มา:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
Source:
Office of the Higher Education Commission (Data as of 28 February 2018),
Office of Vocational Education Commission (Data as of 27 February 2018) and
Office of the Education Council (Data as of 22 June 2018)
(Visited 102 times, 1 visits today)