สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T006 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 58 จำแนกตามสายวิชา

ตารางที่ 4-6 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 - 58 จำแนกตามสายวิชา                                     
Table 4-6 Number of graduates during Academic year 2012 -15 by field of education
ปีการศึกษา
(Academic year)
2550 (2007)2551 (2008)2552 (2009)2553 (2010)2554 (2011)2555 (2012)2557 (2014)2558 (2015)
สายวิทย์ (S&T) % เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม (Social Science) รวม
(Total)
สายวิทย์ (S&T) % เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม
(Social Science)
ไม่ระบุ
(Not Specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
% เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม (Social science) รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
% เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม (Social science) ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
% เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม (Social science)ไม่ระบุ (Not specified) รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
% เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม (Social science) รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
% เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม (Social science) ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
% เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of total S&T)
สายสังคม (Social science) ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(Lower than bachelor degree level)
133,668 56% 96,617 230,285 142,776 58% 105,689 - 248,465 156,229 59.7% 108,708 264,937 170,698 61.2% 117,699 89 288,486 161,094 60.7% 111,171 4,625 276,890 152,860 64.3% 105,919 258,779 159,403 63.5% 110,446 - 269,849 88,673 46.6% 73,424 83 162,097
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(Vocational certificate)
73,221 31% 53,290 126,511 82,071 33% 58,365 - 140,436 88,870 34.0% 60,358 149,228 92,177 33.0% 61,460 153,637 89,796 33.8% 60,134 315 150,245 86,700 36.5% 59,981 146,681 92,481 36.8% 63,105 - 155,586 42,641 22.4% 36,179 - 78,820
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(Higher vocational certificate)
59,388 25% 42,146 101,534 60,613 25% 45,235 - 105,848 67,330 25.7% 48,217 115,547 72,720 26.1% 54,277 126,997 70,807 26.7% 51,027 168 122,002 66,074 27.8% 45,928 112,002 66,664 26.5% 47,340 - 114,004 45,366 23.8% 34,865 - 80,231
อื่นๆ (Other) 1,059 0% 1,181 2,240 920% 2,089 - 2,181 290.0%133162 5,801 2.1% 1,962 89 7,852 4910.2%10 4,142 4,643 860.0%10962580.1%12596660.3% 2,380 83 3,046
ปริญญาตรี (Bachelor degree level) 92,305 39% 182,589 274,894 93,748 38% 175,476 427 269,651 96,173 36.8% 183,813 279,986 97,295 34.9% 148,624 3,406 249,325 91,746 34.6% 150,182 7,519 249,447 77,709 32.7% 149,537 227,246 86,231 34.3% 160,726 77 247,034 92,796 48.8% 133,487 260 226,543
ปริญญาตรี (Bachelor degree level) 90,309 38% 182,583 272,892 91,635 37% 175,476 - 267,111 93,365 35.7% 183,645 277,010 97,102 34.8% 148,134 2,804 248,040 91,342 34.4% 149,964 7,504 248,810 77,452 32.6% 149,343 226,795 86,171 34.3% 160,567 10 246,748 92,796 48.8% 133,487 - 226,283
อื่นๆ (Other) 1,996 1%6 2,002 2,113 1%-427 2,540 2,808 1.1%168 2,976 1930.1%490602 1,285 4040.2%218156372570.1%194451600.0%15967286-0.0%-260260
สูงกว่าปริญญาตรี
(Higher than bachelor degree level)
12,413 5% 33,101 45,514 8,671 4% 26,003 - 34,674 9,257 3.5% 26,570 35,827 11,025 4.0% 33,086 101 44,212 12,512 4.7% 28,205 3,475 44,192 7,145 3.0% 26,299 33,444 5,525 2.2% 22,615 695 28,835 8,860 4.7% 24,209 - 33,069
ปริญญาโท (Master degree level) 10,197 4% 28,883 39,080 7,825 3% 18,817 - 26,642 8,172 3.1% 20,367 28,539 9,520 3.4% 23,797 86 33,403 9,468 3.6% 21,192 3,380 34,040 6,440 2.7% 20,315 26,755 4,755 1.9% 18,957 658 24,370 6,958 3.7% 20,659 - 27,617
ปริญญาเอก (Doctoral degree level)7300%459 1,189 4570%373-8306080.2%689 1,297 1,146 0.4% 1,052 15 2,213 1,182 0.4% 2,512 85 3,779 6350.3%743 1,378 5800.2%80136 1,417 1,168 0.6% 1,306 - 2,474
อื่นๆ (Other) 1,486 1% 3,759 5,245 3890% 6,813 - 7,202 4770.2% 5,514 5,991 3590.1% 8,237 8,596 1,862 0.7% 4,501 10 6,373 700.0% 5,241 5,311 1900.1% 2,857 1 3,048 7340.4% 2,244 - 2,978
ไม่บันทึกระดับการศึกษา-0.0%---0.0%----0.0%- 2,373 2,373
ผลรวม (Total) 238,386 100% 312,307 550,693 245,195 100% 307,168 427 552,790 261,659 100% 319,091 580,750 279,018 100% 299,409 3,596 582,023 265,352 100% 289,558 15,619 570,529 237,714 100.0% 281,755 519,469 251,159 100.0% 293,787 772 545,718 190,329 100.0% 231,120 2,716 424,165
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. : ข้อมูล 13 สิงหาคม 2559) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ. : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2560)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 August 2016) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 10 June 2016) and Office of the Education Council(Data as of 29 June 2017)
44.87145333
(Visited 111 times, 1 visits today)