สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T007 จำนวน อัตราการเพิ่ม และร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551-59 จำแนกตามสายวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-7 จำนวน อัตราการเพิ่ม และร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551-59 จำแนกตามสายวิชา
Table 4-7 Number, growth and percentage graduates in field of Science and Technology during academic year 2008-16 by filed of education
จำแนกตามระดับการศึกษา
(Level of education)
จำนวน (คน) Number (Persons)อัตราการเพิ่ม Growth (%)ร้อยละ (%)
สายวิทย์
(S&T)
สายสังคม
(Social Science)
ไม่ระบุ
(Not
Specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
สายสังคม
(Social Science)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
สายสังคม
(Social Science)
ไม่ระบุ
(Not
Specified)
รวม
(Total)
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor degree level)
2551 (2008) 142,776 105,689 - 248,465 6.81%9.39%7.89%57.46%42.54%0.00%100.00%
2552 (2009) 156,229 108,708 - 264,937 9.42%2.86%6.63%58.97%41.03%0.00%100.00%
2553 (2010) 170,698 117,699 89 288,486 9.26%8.27%8.89%59.17%40.80%0.03%100.00%
2554 (2011) 161,094 111,171 4,625 276,890 -5.63%-5.55%-4.02%58.18%40.15%1.67%100.00%
2555 (2012) 152,860 105,919 - 258,779 -5.11%-4.72%-6.54%59.07%40.93%0.00%100.00%
2557 (2014) 159,403 110,446 - 269,849 4.28%4.27%4.28%59.07%40.93%0.00%100.00%
2558 (2015) 88,673 73,424 83 162,180 ---54.68%45.27%0.05%100.00%
2559 (2016) 98,124 76,401 - 174,525 10.66%4.05%7.61%56.22%43.78%0.00%100.00%
2. ปริญญาตรี (Bachelor degree level)
2551 (2008) 93,748 175,476 427 269,651 1.56%-3.90%-1.91%34.77%65.08%0.16%100.00%
2552 (2009) 96,173 183,813 - 279,986 2.59%4.75%3.83%34.35%65.65%0.00%100.00%
2553 (2010) 97,295 148,624 3,406 249,325 1.17%-19.14%-10.95%39.02%59.61%1.37%100.00%
2554 (2011) 91,746 150,182 7,519 249,447 -5.70%1.05%0.05%36.78%60.21%3.01%100.00%
2555 (2012) 77,709 149,537 - 227,246 -15.30%-0.43%-8.90%34.20%65.80%0.00%100.00%
2557 (2014) 86,231 160,726 77 247,034 10.97%7.48%8.71%34.91%65.06%0.03%100.00%
2558 (2015) 92,796 133,487 260 226,543 7.61%-16.95%-8.29%40.96%58.92%0.11%100.00%
2559 (2016) 88,036 179,595 64 267,695 -5.13%34.54%18.17%32.89%67.09%0.02%100.00%
3. สูงกว่าปริญญาตรี (Higher than bachelor degree level)
2551 (2008) 8,671 26,003 - 34,674 -30.15%-21.44%-23.82%25.01%74.99%0.00%100.00%
2552 (2009) 9,257 26,570 - 35,827 6.76%2.18%3.33%25.84%74.16%0.00%100.00%
2553 (2010) 11,025 33,086 101 44,212 19.10%24.52%23.40%24.94%74.83%0.23%100.00%
2554 (2011) 12,512 28,205 3,475 44,192 13.49%-14.75%-0.05%28.31%63.82%7.86%100.00%
2555 (2012) 7,145 26,299 - 33,444 -42.89%-6.76%-24.32%21.36%78.64%0.00%100.00%
2557 (2014) 5,525 22,615 695 28,835 -22.67%-14.01%-13.78%19.16%78.43%2.41%100.00%
2558 (2015) 8,860 24,209 - 33,069 60.36%7.05%14.68%26.79%73.21%0.00%100.00%
2559 (2016) 9,260 27,826 3 37,089 4.51%14.94%12.16%24.97%75.02%0.01%100.00%
3.1 ปริญญาโท (Master degree level)
2551 (2008) 7,825 18,817 - 26,642 -23.26%-34.85%-31.83%29.37%70.63%0.00%100.00%
2552 (2009) 8,172 20,367 - 28,539 4.43%8.24%7.12%28.63%71.37%0.00%100.00%
2553 (2010) 9,520 23,797 86 33,403 16.50%16.84%17.04%28.50%71.24%0.26%100.00%
2554 (2011) 9,468 21,192 3,380 34,040 -0.55%-10.95%1.91%27.81%62.26%9.93%100.00%
2555 (2012) 6,440 20,315 - 26,755 -31.98%-4.14%-21.40%24.07%75.93%0.00%100.00%
2557 (2014) 4,755 18,957 658 24,370 -26.16%-6.68%-8.91%19.51%77.79%2.70%100.00%
2558 (2015) 6,958 20,659 2,977 30,594 46.33%8.98%25.54%22.74%67.53%9.73%100.00%
2559 (2016) 6,717 22,102 3 28,822 -3.46%6.98%-5.79%23.31%76.68%0.01%100.00%
3.2 ปริญญาเอก (Doctoral degree level)
2551 (2008) 457 373 - 830 -37.40%-18.74%-30.19%55.06%44.94%0.00%100.00%
2552 (2009) 608 689 - 1,297 33.04%84.72%56.27%46.88%53.12%0.00%100.00%
2553 (2010) 1,146 1,052 15 2,213 88.49%52.69%70.62%51.78%47.54%0.68%100.00%
2554 (2011) 1,182 2,512 85 3,779 3.14%138.78%70.76%31.28%66.47%2.25%100.00%
2555 (2012) 635 743 - 1,378 -46.28%-70.42%-63.54%46.08%53.92%0.00%100.00%
2557 (2014) 580 801 36 1,417 -8.66%7.81%2.83%40.93%56.53%2.54%100.00%
2558 (2015) 1,168 1,306 1 2,475 101.38%63.05%74.66%47.19%52.77%0.04%100.00%
2559 (2016) 2,122 1,821 - 3,943 81.68%39.43%59.31%53.82%46.18%0.00%100.00%
รวมทุกระดับชั้น (Total in all level)
2551 (2008) 245,195 307,168 - 552,790 2.86%-1.65%0.38%44.36%55.57%0.00%100.00%
2552 (2009) 261,659 319,091 - 580,750 6.71%3.88%5.06%45.06%54.94%0.00%100.00%
2553 (2010) 279,018 299,409 3,596 582,023 6.63%-6.17%0.22%47.94%51.44%0.62%100.00%
2554 (2011) 265,352 289,558 15,619 570,529 -4.90%-3.29%-1.97%46.51%50.75%2.74%100.00%
2555 (2012) 237,714 281,755 - 519,469 -10.42%-2.69%-8.95%45.76%54.24%0.00%100.00%
2557 (2014) 251,159 293,787 772 545,718 5.66%4.27%5.05%46.02%53.83%0.14%100.00%
2558 (2015) 190,329 231,120 2,716 424,165 -24.22%-21.33%-22.27%44.87%54.49%0.64%100.00%
2559 (2016) 195,580 283,840 197 479,617 2.76%22.81%13.07%40.78%59.18%0.04%100.00%
ที่มา:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
Source:
Office of the Higher Education Commission (Data as of 28 February 2018),
Office of Vocational Education Commission (Data as of 27 February 2018) and
Office of the Education Council (Data as of 22 June 2018)
(Visited 66 times, 1 visits today)