สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T007 จำนวน อัตราการเพิ่ม และร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551- 58 จำแนกตามสายวิชา

ตารางที่ 4-7 จำนวน อัตราการเพิ่ม และร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551- 58 จำแนกตามสายวิชา           
Table 4-7 Number, growth and percentage graduates in field of Science and Technology during academic year 2008-15 by filed of education
จำแนกตามระดับการศึกษา
(Level of education)
จำนวน(คน) Number(Persons)อัตราการเพิ่ม Growth (%)%
สายวิทย์(S&T)สายสังคม(Social science)ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์(S&T)สายสังคม(Social science)รวม
(Total)
สายวิทย์(S&T)สายสังคม(Social science)ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
1.ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor degree level)
2549 1,456 1,963 3,419 42.6%57.4%
2550 (2007) 133,668 96,617 230,285 N.A.N.A.N.A.58.0%42.0%0.0%100.0%
2551 (2008) 142,776 105,689 - 248,465 6.8%9.4%7.9%57.5%42.5%0.0%100.0%
2552 (2009) 156,229 108,708 - 264,937 9.4%2.9%6.6%59.0%41.0%0.0%100.0%
2553 (2010) 170,698 117,699 89 288,486 9.3%8.3%8.9%59.2%40.8%0.0%100.0%
2554(2011) 161,094 111,171 4,625 276,890 -5.6%-5.5%-4.0%58.2%40.1%1.7%100.0%
2555(2012) 152,860 105,919 - 258,779 -5.1%-4.7%-6.5%59.1%40.9%0.0%100.0%
2557(2014) 159,403 110,446 - 269,849 4.3%4.3%4.3%59.1%40.9%0.0%100.0%
2558(2015) 88,673 73,424 83 162,180 ---54.7%45.3%0.1%100.0%
2.ปริญญาตรี (Bachelor degree level)
2549 74,698 185,546 260,244 28.7%71.3%
2550 (2007) 92,305 182,589 274,894 23.6%-1.6%5.6%33.6%66.4%0.0%100.0%
2551 (2008) 93,748 175,476 427 269,651 1.6%-3.9%-1.9%34.8%65.1%0.2%100.0%
2552 (2009) 96,173 183,813 - 279,986 2.6%4.8%3.8%34.3%65.7%0.0%100.0%
2553 (2010) 97,295 148,624 3,406 249,325 1.2%-19.1%3.8%39.0%59.6%1.4%100.0%
2554(2011) 91,746 150,182 7,519 249,447 -5.7%1.0%3.8%36.8%60.2%3.0%100.0%
2555(2012) 77,709 149,537 - 227,246 -15.3%-0.4%3.8%34.2%65.8%0.0%100.0%
2557(2014) 86,231 160,726 77 247,034 11.0%7.5%3.8%34.9%65.1%0.0%100.0%
2558(2015) 92,796 133,487 260 226,543 7.6%-16.9%3.8%41.0%58.9%0.1%100.0%
3.สูงกว่าปริญญาตรี (Higher than bachelor degree level)
2549 10,020 33,785 43,805 22.9%77.1%
2550(2007) 12,413 33,101 45,514 23.9%-2.0%3.9%27.3%72.7%0.0%100.0%
2551(2008) 8,671 26,003 - 34,674 -30.1%-21.4%-23.8%25.0%75.0%0.0%100.0%
2552(2009) 9,257 26,570 - 35,827 6.8%2.2%3.3%25.8%74.2%0.0%100.0%
2553(2010) 11,025 33,086 101 44,212 19.1%24.5%23.4%24.9%74.8%0.2%100.0%
2554(2011) 12,512 28,205 3,475 44,192 13.5%-14.8%0.0%28.3%63.8%7.9%100.0%
2555(2012) 7,145 26,299 - 33,444 -42.9%-6.8%-24.3%21.4%78.6%0.0%100.0%
2557(2014) 5,525 22,615 695 28,835 -22.7%-14.0%-13.8%19.2%78.4%2.4%100.0%
2558(2015) 8,126 21,965 2,978 33,069 47.1%-2.9%14.7%24.6%66.4%9.0%100.0%
3.1 ปริญญาโท (Master degree level)
2550(2007) 10,197 28,883 39,080
2551(2008) 7,825 18,817 - 26,642 -23.3%-34.9%-31.8%29.4%70.6%0.0%100.0%
2552(2009) 8,172 20,367 - 28,539 4.4%8.2%7.1%28.6%71.4%0.0%100.0%
2553(2010) 9,520 23,797 86 33,403 16.5%16.8%17.0%28.5%71.2%0.3%100.0%
2554(2011) 9,468 21,192 3,380 34,040 -0.5%-10.9%1.9%27.8%62.3%9.9%100.0%
2555(2012) 6,440 20,315 - 26,755 -32.0%-4.1%-21.4%24.1%75.9%0.0%100.0%
2557(2014) 4,755 18,957 658 24,370 -26.2%-6.7%-8.9%19.5%77.8%2.7%100.0%
2558(2015) 6,958 20,659 2,977 30,594 46.3%9.0%25.5%22.7%67.5%9.7%100.0%
3.2 ปริญญาเอก (Doctoral degree level)
2550(2007)730459 1,189
2551(2008)457373-830-37.4%-18.7%-30.2%55.1%44.9%0.0%100.0%
2552(2009)608689- 1,297 33.0%84.7%56.3%46.9%53.1%0.0%100.0%
2553(2010) 1,146 1,052 15 2,213 88.5%52.7%70.6%51.8%47.5%0.7%100.0%
2554(2011) 1,182 2,512 85 3,779 3.1%138.8%70.8%31.3%66.5%2.2%100.0%
2555(2012)635743- 1,378 -46.3%-70.4%-63.5%46.1%53.9%0.0%100.0%
2557(2014)58080136 1,417 -8.7%7.8%2.8%40.9%56.5%2.5%100.0%
2558(2015) 1,168 1,306 1 2,475 101.4%63.0%74.7%47.2%52.8%0.0%100.0%
รวมทุกระดับชั้น (Total in all level)
2550(2007) 238,386 312,307 550,693 N.A.N.A.N.A.43.3%56.7%0.0%100.0%
2551(2008) 245,195 307,168 - 421,792 2.9%-1.6%-23.4%58.1%72.8%0.0%100.0%
2552(2009) 261,659 319,091 - 580,750 6.7%3.9%37.7%45.1%54.9%0.0%100.0%
2553(2010) 279,018 299,409 3,593 582,023 6.6%-6.2%0.2%47.9%51.4%0.6%100.0%
2554(2011) 265,352 289,558 15,619 570,529 -4.9%-3.3%-2.0%46.5%50.8%2.7%100.0%
2555(2012) 237,714 281,755 - 519,469 -10.4%-2.7%-8.9%45.8%54.2%0.0%100.0%
2557(2014) 251,159 293,787 772 545,718 5.7%4.3%5.1%46.0%53.8%0.1%100.0%
2558(2015) 189,595 228,876 3,321 421,792 ---44.9%54.3%0.8%100.0%
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. : ข้อมูล 13 สิงหาคม 2559) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ. : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2560)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 August 2016) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 10 June 2016) and Office of the Education Council(Data as of 29 June 2017)
(Visited 51 times, 1 visits today)