สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T008 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551- 57 จำแนกตามสาขาวิชา

ตารางที่ 4-8 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551- 57 จำแนกตามสาขาวิชา     
Table 4-8 Number of graduates in lower than bachelor degree level in the field of science and technology during academic year 2008-14 by Programme
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรกรรม(Agriculture)วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT ) (Science)
สุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare)อุตสาหกรรม (Industry)รวม
(Total)
2549153230 1,456
2550 (2007) 11,989 1,934 655 118,158 133,668
2551 (2008) 12,163 1,716 40 128,857 142,776
2552 (2009) 11,352 1,855 76 142,946 156,229
2553 (2010) 11,078 3,171 4,517 151,932 170,698
2554 (2011) 10,656 2,278 137 148,023 161,094
2555 (2012) 10,916 1,722 83 140,139 152,860
2557 (2014) 10,631 94140 148,538 159,403
2558 (2015) 4,980 1,534 445 81,714 88,673
%
254910.5%0.0%15.8%0.0%100.0%
2550 (2007)9.0%1.4%0.5%88.4%100%
2551 (2008)8.5%1.2%0.0%90.3%100%
2552 (2009)7.3%1.2%0.0%91.5%100%
2553 (2010)6.5%1.9%2.6%89.0%100%
2554 (2011)6.6%1.4%0.1%91.9%100%
2555 (2012)7.1%1.1%0.1%91.7%100.0%
2557 (2014)6.7%0.1%0.1%93.2%100.0%
2558 (2015)5.6%1.7%0.5%92.2%100.0%
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. : ข้อมูล 13 สิงหาคม 2559) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ. : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2560)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 August 2016) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 10 June 2016) and Office of the Education Council(Data as of 29 June 2017)
(Visited 32 times, 1 visits today)