สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T008 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552-59 จำแนกตามสาขาวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-8 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552-59 จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-8 Number of graduates in lower than bachelor degree level in the field of science and technology during academic year 2009-16 by Programme
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรกรรม
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร: ICT)
(Science)
วิศวกรรม
(Engineering)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and welfare)
รวม
(Total)
2552 (2009) 11,352 1,855 142,946 76 156,229
2553 (2010) 11,078 3,171 151,932 4,517 166,181
2554 (2011) 10,656 2,278 148,023 137 160,957
2555 (2012) 10,916 1,722 140,139 83 152,777
2557 (2014) 10,631 94 148,538 140 159,263
2558 (2015) 4,980 1,534 81,714 445 88,228
2559 (2016) 5,503 2,057 88,658 1,906 96,218
%
2552 (2009)7.27%1.19%91.50%0.05%100.00%
2553 (2010)6.67%1.91%91.43%2.72%100.00%
2554 (2011)6.62%1.42%91.96%0.09%100.00%
2555 (2012)7.15%1.13%91.73%0.05%100.00%
2557 (2014)6.68%0.06%93.27%0.09%100.00%
2558 (2015)5.64%1.74%92.62%0.50%100.00%
2559 (2016)5.72%2.14%92.14%1.98%100.00%
ที่มา:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
Source:
Office of the Higher Education Commission (Data as of 28 February 2018),
Office of Vocational Education Commission (Data as of 27 February 2018) and
Office of the Education Council (Data as of 22 June 2018)
(Visited 29 times, 1 visits today)