สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T009 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552-59 จำแนกตามสาขาวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-9 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552-59 จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-9 Number of graduates in bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2009-16 by Programme
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร: ICT)
(Science)
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and welfare)
รวม
(Total)
2552 (2009) 7,809 33,491 33,056 21,817 96,173
2553 (2010) 6,498 29,318 27,739 33,740 97,295
2554 (2011) 7,653 34,386 31,711 17,996 91,746
2555 (2012) 6,568 27,439 27,619 16,083 77,709
2557 (2014) 5,955 37,726 25,354 17,196 86,231
2558 (2015) 8,587 28,000 29,847 26,362 92,796
2559 (2016) 8,252 26,585 32,613 20,586 267,695
%
2552 (2009)8.12%34.82%34.37%22.69%100.00%
2553 (2010)6.68%30.13%28.51%34.68%100.00%
2554 (2011)8.34%37.48%34.56%19.62%100.00%
2555 (2012)8.45%35.31%35.54%20.70%100.00%
2557 (2014)6.91%43.75%29.40%19.94%100.00%
2558 (2015)9.25%30.17%32.16%28.41%100.00%
2559 (2016)3.08%9.93%12.18%7.69%100.00%
ที่มา:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
Source:
Office of the Higher Education Commission (Data as of 28 February 2018),
Office of Vocational Education Commission (Data as of 27 February 2018) and
Office of the Education Council (Data as of 22 June 2018)
(Visited 61 times, 1 visits today)