สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T009 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำแนกตามกลุ่มสาขาหลัก ปีการศึกษา 2551- 57 จำแนกตามสาขาวิชา

ตารางที่ 4-9 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำแนกตามกลุ่มสาขาหลัก ปีการศึกษา 2551- 57 จำแนกตามสาขาวิชา     
Table 4-9 Number of graduates in bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2008 -14 by Programme
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรศาสตร์(Agriculture)วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT ) (Science)
วิศวกรรมศาสตร์(Engineering)สุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare)รวม
(Total)
2549 8,521 26,975 26,002 13,200 74,698
2550 (2007) 9,504 31,223 31,975 19,603 92,305
2551 (2008) 8,551 32,893 31,196 21,108 93,748
2552 (2009) 7,809 33,491 33,056 21,817 96,173
2553 (2010) 6,498 29,318 27,739 33,740 97,295
2554 (2011) 7,653 34,386 31,711 17,996 91,746
2555 (2012) 6,568 27,439 27,619 16,083 77,709
2557 (2014) 5,955 37,726 25,354 17,196 86,231
2558 (2015) 8,587 28,000 29,847 26,362 92,796
%
254911.4%36.1%34.8%17.7%100.0%
2550 (2007)10.3%33.8%34.6%21.2%100%
2551 (2008)9.1%35.1%33.3%22.5%100%
2552 (2009)8.1%34.8%34.4%22.7%100%
2553 (2010)6.7%30.1%28.5%34.7%100%
2554 (2011)8.3%37.5%34.6%19.6%100%
2555 (2012)8.5%35.3%35.5%20.7%100%
2557 (2014)6.9%43.7%29.4%19.9%100%
2558 (2015)9.3%30.2%32.2%28.4%100%
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. : ข้อมูล 13 สิงหาคม 2559) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ. : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2560)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 August 2016) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 10 June 2016) and Office of the Education Council(Data as of 29 June 2017)
(Visited 48 times, 1 visits today)