สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T010 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552-59 จำแนกตามสาขาวิชา

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-10 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552-59 จำแนกตามสาขาวิชา
Table 4-10 Number of graduates in higher than bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2009-16 by Programme
ปีการศึกษา
(Academic year)
ปริญญาโท (Master degree level)ปริญญาเอก (Doctoral degree level)
เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร: ICT) (Science)
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
สุขภาพและ
สวัสดิการ
(Health and
Welfare)
รวม
(Total)
เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
วิทยาศาสตร์
(รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร: ICT) (Science)
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
สุขภาพและ
สวัสดิการ
(Health and
Welfare)
รวม
(Total)
2552 (2009) 602 3,318 2,511 1,741 8,172 69 269 149 121 608
2553 (2010) 761 3,660 2,949 2,150 9,520 158 548 208 232 1,146
2554 (2011) 545 4,665 2,620 1,638 9,468 76 538 397 171 1,182
2555 (2012) 460 2,767 1,888 1,325 6,440 58 308 140 129 635
2557 (2014) 218 1,990 1,401 1,146 4,755 64 270 110 136 580
2558 (2015) 793 2,184 2,441 1,540 6,958 222 339 280 327 1,168
2559 (2016) 667 2,556 2,213 1,281 6,717 144 803 962 213 2,122
%
2552 (2009)7.37%40.60%30.73%21.30%100.00%11.35%44.24%24.51%19.90%100.00%
2553 (2010)7.99%38.45%30.98%22.58%100.00%13.79%47.82%18.15%20.24%100.00%
2554 (2011)5.76%49.27%27.67%17.30%100.00%6.43%45.52%33.59%14.47%100.00%
2555 (2012)7.14%42.97%29.32%20.57%100.00%9.13%48.50%22.05%20.31%100.00%
2557 (2014)4.58%41.85%29.46%24.10%100.00%11.03%46.55%18.97%23.45%100.00%
2558 (2015)11.40%31.39%35.08%22.13%100.00%19.01%29.02%23.97%28.00%100.00%
2559 (2016)9.93%38.05%32.95%19.07%100.00%6.79%37.84%45.33%10.04%100.00%
ที่มา:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
Source:
Office of the Higher Education Commission (Data as of 28 February 2018),
Office of Vocational Education Commission(Data as of 27 February 2018) and
Office of the Education Council (Data as of 22 June 2018)
(Visited 26 times, 1 visits today)