สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T010 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551- 57 จำแนกตามกลุ่มสาขาหลัก

ตารางที่ 4-10 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551- 57 จำแนกตามกลุ่มสาขาหลัก          
Table 4-10 Number of graduates in higher than bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2009-14 by Programme
ปีการศึกษา
(Academic year)
ปริญญาโท (Master degree level)ปริญญาเอก (Doctoral degree level)
เกษตรศาสตร์(Agriculture)วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT ) (Science)
วิศวกรรมศาสตร์(Engineering)สุขภาพและสวัสดิการ(Health and Welfare)รวม
(Total)
เกษตรศาสตร์(Agriculture)วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT ) (Science)
วิศวกรรมศาสตร์(Engineering)สุขภาพและสวัสดิการ(Health and Welfare)รวม
(Total)
2549741 2,235 3,031 10,020 741 2,235 3,031 10,020
2551 (2008)683 3,132 2,441 1,569 7,825 672328672457
2552 (2009)602 3,318 2,511 1,741 8,172 69269149121608
2553 (2010)761 3,660 2,949 2,150 9,520 158548208232 1,146
2554 (2011)545 4,665 2,620 1,638 9,468 76538397171 1,182
2555 (2012)460 2,767 1,888 1,325 6,440 58308140129635
2557 (2014)218 1,990 1,401 1,146 4,755 64270110136580
2558 (2015)793 2,184 2,441 1,540 6,958 222339280327 1,168
%
25497.4%0.0%22.3%30.2%100.0%
2551 (2008)8.7%40.0%31.2%20.1%100%14.7%50.8%18.8%15.8%100.0%
2552 (2009)7.4%40.6%30.7%21.3%100%11.3%44.2%24.5%19.9%100.0%
2553 (2010)8.0%38.4%31.0%22.6%100%13.8%47.8%18.2%20.2%100.0%
2554 (2011)5.8%49.3%27.7%17.3%100%6.4%45.5%33.6%14.5%100.0%
2555 (2012)7.1%43.0%29.3%20.6%100%9.1%48.5%22.0%20.3%100.0%
2557 (2014)4.6%41.9%29.5%24.1%100%11.0%46.6%19.0%23.4%100.0%
2558 (2015)11.4%31.4%35.1%22.1%100%38.3%58.4%48.3%56.4%100.0%
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. : ข้อมูล 13 สิงหาคม 2559) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ. : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2560)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 13 August 2016) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 10 June 2016) and Office of the Education Council(Data as of 29 June 2017)
(Visited 47 times, 1 visits today)