สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T011 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ปี 2559 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-11 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ปี 2559 – 2560
Table 4-11 Science and Technology labour force of Thailand by labour force status and sex, 2016 – 2017
สถานภาพแรงงาน
(Labor force status)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ชาย
(Male)
หญิง
(Female)
รวม
(Total)
ชาย
(Male)
หญิง
(Female)
รวม
(Total)
ผู้มีงานทำทั้งหมด
(Total employed)
2,753,9601,194,2593,948,2192,787,4631,224,5654,012,028
สัดส่วน (Share)69.80%30.20%100.00%69.50%30.50%100.00%
ผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T employed)
1,693,332713,6112,406,9431,684,071733,5102,417,581
สัดส่วน (Share)70.40%29.60%100.00%69.70%30.30%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in S&T)
1,408,500386,8741,795,3741,391,595396,6971,788,292
สัดส่วน (Share)78.5%21.5%100.0%77.8%22.2%100.0%
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in non-S&T)
284,832326,737611,569292,476336,813629,289
สัดส่วน (Share)46.60%53.40%100.00%46.50%53.50%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้
(Graduated in S&T but work in other fields)
1,060,628480,6481,541,2761,103,392491,0551,594,447
สัดส่วน (Share)68.80%31.20%100.00%69.20%30.80%100.00%
ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Unemployed and graduated in S&T)
39,13521,42960,56460,19120,51580,706
สัดส่วน (Share)64.60%35.40%100.00%74.60%25.40%100.00%
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T labor force)
2,793,0951,215,6884,008,7832,847,6541,245,0804,092,734
สัดส่วน (Share)69.70%30.30%100.00%69.60%30.40%100.00%
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source: National Statistical Office
(Visited 160 times, 1 visits today)