สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T011 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ

ตารางที่ 4-11 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ      
Table 4-11 Science and Technology labor force of Thailand by labour force status and sex
ณ 19 พฤษภาคม 2560
สถานภาพแรงงาน (Labor force status)2558 (2015)2559 (2016)
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
(Male)(Female)(Total)(Male)(Female)(Total)
ผู้มีงานทำทั้งหมด 2,766,301 1,147,445 3,913,746 2,753,960 1,194,259 3,948,219
(Total employed)70.7%29.3%100.0%69.8%30.2%100.0%
- ผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T employed)
1,705,474 699,633 2,405,107 1,693,332 713,611 2,406,943
สัดส่วน ( Share)70.9%29.1%100.0%70.4%29.6%100.0%
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วทน.
(Graduated in S&T)
1,431,550 367,179 1,798,729 1,408,500 386,874 1,795,374
สัดส่วน ( Share)79.6%20.4%100.0%78.5%21.5%100.0%
- ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาด้าน วทน.
(Graduated in non-S&T)
273,924 332,454 606,378 284,832 326,737 611,569
สัดส่วน ( Share)45.2%54.8%100.0%46.6%53.4%100.0%
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้
(Graduated in S&T but work in other fields)
1,060,827 447,812 1,508,639 1,060,628 480,648 1,541,276
สัดส่วน ( Share)70.3%29.7%100.0%68.8%31.2%100.0%
ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Unemployed and graduated in S&T)
38,453 16,817 55,270 39,135 21,429 60,564
สัดส่วน ( Share)69.6%30.4%100.0%64.6%35.4%100.0%
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T labor force)
2,804,754 1,164,262 3,969,016 2,793,095 1,215,688 4,008,783
สัดส่วน ( Share)70.7%29.3%100.0%69.7%30.3%100.0%
หมายเหตุ 1. ตั้งแต่ปี 2558 จัดหมวดประเภทอาชีพใหม่ ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ISCO-2008
2. ดำเนินการปรับปรุงตัวเลขปี 2558 ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source : National Statistical Office
(Visited 169 times, 1 visits today)