สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T012 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสถานภาพแรงงานและกลุ่มอายุ ปี 2559 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-12 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสถานภาพแรงงานและกลุ่มอายุ ปี 2559 – 2560
Table 4-12 Science and technology labour force by age group and labour force status, 2016 – 2017
สถานภาพแรงงาน
(Labor force status)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ช่วงอายุ (Age group)15-19
ปี
20-29
ปี
30-39
ปี
40-49
ปี
50-59
ปี
60
ปี
รวม
(Total)
15-19
ปี
20-29
ปี
30-39
ปี
40-49
ปี
50-59
ปี
60
ปี
รวม
(Total)
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T labor force)
18,0611,239,6381,432,044812,626438,11768,2974,008,78318,9041,247,1491,423,204853,071470,83679,5704,092,734
สัดส่วน (Share)0.50%30.90%35.70%20.30%10.90%1.70%100.00%0.46%30.47%34.77%20.84%11.50%1.94%100.00%
ผู้มีงานทำทั้งหมด
(Total employed)
16,4041,190,9771,425,123809,790437,84068,0853,948,21917,1001,183,5291,412,903849,132469,79479,5704,012,028
สัดส่วน (Share)0.40%30.20%36.10%20.50%11.10%1.70%100.00%0.40%29.50%35.20%21.20%11.70%2.00%100.00%
ผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T employed)
8,551729,710874,050491,616260,26142,7552,406,9439,368690,220877,095513,904277,38249,6122,417,581
สัดส่วน (Share)0.40%30.30%36.30%20.40%10.80%1.80%100.00%0.40%28.60%36.30%21.30%11.50%2.10%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in S&T)
6,722592,563642,551364,435170,45218,6511,795,3747,593557,534653,127369,129179,37021,5391,788,292
สัดส่วน (Share)0.40%33.00%35.80%20.30%9.50%1.00%100.00%0.40%31.20%36.50%20.60%10.00%1.20%100.00%
ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduated in non S&T)
1,829137,147231,499127,18189,80924,104611,5691,775132,686223,968144,77598,01228,073629,289
สัดส่วน (Share)0.30%22.40%37.90%20.80%14.70%3.90%100.00%0.30%21.10%35.60%23.00%15.60%4.50%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้
(Graduated in S&T but work in other fields)
7,853461,267551,073318,174177,57925,3301,541,2767,732493,309535,808335,228192,41229,9581,594,447
สัดส่วน (Share)0.50%29.90%35.80%20.60%11.50%1.60%100.00%0.50%30.90%33.60%21.00%12.10%1.90%100.00%
ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Unemployed and graduated in S&T)
1,65748,6616,9212,83627721260,5641,80463,62010,3013,9391,042 - 80,706
สัดส่วน (Share)2.70%80.30%11.40%4.70%0.50%0.40%100.00%2.20%78.80%12.80%4.90%1.30%0.00%100.00%
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source: National Statistical Office
(Visited 88 times, 1 visits today)