สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T012 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสถานภาพแรงงานและกลุ่มอายุ

ตารางที่ 4-12 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสถานภาพแรงงานและกลุ่มอายุ                            
Table 4-12 Science and technology labour force by age group and labour force status
หน่วย: คน
ณ 19 พฤษภาคม 2560Unit: Persons
ช่วงอายุ (Age group)2558 (2015)2558 (2015)2558 (2015)2559 (2016)
สถานภาพแรงงาน
(Labor force status)
15-1920-2930-3940-4950-5960+รวม (Total)15-1920-2930-3940-4950-5960+รวม (Total)15-1920-2930-3940-4950-5960+รวม (Total)15-1920-2930-3940-4950-5960+รวม (Total)
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T labor force)
25,627 1,286,392 1,312,273 648,263 312,063 42,052 3,626,669 19,687 1,169,518 1,439,151 724,544 363,814 66,953 3,783,666 21,922 1,245,739 1,465,832 771,202 397,668 66,653 3,969,016 18,061 1,239,638 1,432,044 812,626 438,117 68,297 4,008,783
สัดส่วน (Share)0.7%35.5%36.2%17.9%8.6%1.2%100.0%0.5%30.9%38.0%19.1%9.6%1.8%100.0%0.6%31.4%36.9%19.4%10.0%1.7%100.0%0.5%30.9%35.7%20.3%10.9%1.7%100.0%
ผู้มีงานทำทั้งหมด
(Total employed)
23,008 1,234,785 1,308,028 648,263 311,272 42,052 3,567,409 16,189 1,127,637 1,433,048 723,955 363,460 66,953 3,731,241 20,299 1,202,071 1,458,109 769,487 397,127 66,653 3,913,746 16,404 1,190,977 1,425,123 809,790 437,840 68,085 3,948,219
สัดส่วน (Share)0.6%34.6%36.7%18.2%8.7%1.2%100.0%0.4%30.2%38.4%19.4%9.7%1.8%100.0%0.5%30.7%37.3%19.7%10.1%1.7%100.0%0.4%30.2%36.1%20.5%11.1%1.7%100.0%
- ผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T employed)
9,032 748,796 835,979 390,743 179,484 26,286 2,190,322 7,070 706,130 900,938 474,308 217,202 35,794 2,341,443 8,478 741,700 903,153 478,904 233,044 39,828 2,405,107 8,551 729,710 874,050 491,616 260,261 42,755 2,406,943
สัดส่วน (Share)0.4%34.2%38.2%17.8%8.2%1.2%100.0%0.3%30.2%38.5%20.3%9.3%1.5%100.0%0.4%30.8%37.6%19.9%9.7%1.7%100.0%0.4%30.3%36.3%20.4%10.8%1.8%100.0%
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วทน.
(Graduated in S&T)
7,503 575,016 587,750 260,600 103,024 10,446 1,544,340 6,055 552,450 654,610 340,736 143,218 17,512 1,714,582 6,979 594,581 665,978 355,850 153,878 21,463 1,798,729 6,722 592,563 642,551 364,435 170,452 18,651 1,795,374
สัดส่วน (Share)0.5%37.2%38.1%16.9%6.7%0.7%100.0%0.4%32.2%38.2%19.9%8.4%1.0%100.0%0.4%33.1%37.0%19.8%8.6%1.2%100.0%0.4%33.0%35.8%20.3%9.5%1.0%100.0%
- ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาด้าน วทน.
(Graduated in non S&T)
1,529 173,780 248,229 130,143 76,460 15,840 645,982 1,015 153,680 246,328 133,572 73,984 18,281 626,861 1,499 147,119 237,175 123,054 79,166 18,365 606,378 1,829 137,147 231,499 127,181 89,809 24,104 611,569
สัดส่วน (Share)0.2%26.9%38.4%20.1%11.8%2.5%100.0%0.2%24.5%39.3%21.3%11.8%2.9%100.0%0.2%24.3%39.1%20.3%13.1%3.0%100.0%0.3%22.4%37.9%20.8%14.7%3.9%100.0%
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้
(Graduated in S&T but work in other fields)
13,975 485,989 472,049 257,520 131,788 15,766 1,377,087 9,118 421,507 532,110 249,647 146,257 31,159 1,389,798 11,821 460,371 554,956 290,583 164,083 26,825 1,508,639 7,853 461,267 551,073 318,174 177,579 25,330 1,541,276
สัดส่วน (Share)1.0%35.3%34.3%18.7%9.6%1.1%100.0%0.7%30.3%38.3%18.0%10.5%2.2%100.0%0.8%30.5%36.8%19.3%10.9%1.8%100.0%0.5%29.9%35.8%20.6%11.5%1.6%100.0%
ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Unemployed and graduated in S&T)
2,619 51,607 4,245 -790- 59,260 3,498 41,881 6,103 588354- 52,425 1,623 43,668 7,723 1,715 541- 55,270 1,657 48,661 6,921 2,836 277212 60,564
สัดส่วน (Share)4.4%87.1%7.2%0.0%1.3%0.0%100.0%6.7%79.9%11.6%1.1%0.7%0.0%100.0%2.9%79.0%14.0%3.1%1.0%0.0%100.0%2.7%80.3%11.4%4.7%0.5%0.4%100.0%
หมายเหตุ 1. ตั้งแต่ปี 2558 จัดหมวดประเภทอาชีพใหม่ ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ISCO-2008
2. ดำเนินการปรับปรุงตัวเลขปี 2558 ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source : National Statistical Office
(Visited 118 times, 1 visits today)