สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T013 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2559 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-13 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2559 – 2560
Table 4-13 Science and Technology labour force level of education, 2016 – 2017
สถานภาพแรงงาน
(Labor force status)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2016)
ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
(Lower than bachelor)
ปริญญาตรีขึ้นไป
(Bachelor and higher)
รวม
(Total)
ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
(Lower than bachelor)
ปริญญาตรีขึ้นไป
(Bachelor and higher)
รวม
(Total)
ผู้มีงานทำ
(Total employed)
2,096,0921,852,1273,948,2192,094,7371,917,2914,012,028
สัดส่วน (Share)53.10%46.90%100.00%52.21%47.79%100.00%
ผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T employed)
1,241,4151,165,5282,406,9431,214,1881,203,3932,417,581
สัดส่วน (Share)51.60%48.40%100.00%50.22%49.78%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วทน.
(Graduated in S&T)
1,006,500788,8741,795,374978,992809,3001,788,292
สัดส่วน (Share)56.10%43.90%100.00%54.74%45.26%100.00%
ผู้ไม่สำเร็จการศึกษาด้าน วทน.
(Graduated in non-S&T)
234,915376,654611,569235,196394,093629,289
สัดส่วน (Share)38.40%61.60%100.00%37.37%62.63%100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้
(Graduated in S&T but work in other fields)
854,677686,5991,541,276880,549713,8981,594,447
สัดส่วน (Share)55.50%44.50%100.00%55.23%44.77%100.00%
ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Unemployed and graduated in S&T)
32,76227,80260,56445,05735,64980,706
สัดส่วน (Share)54.10%45.90%100.00%55.83%44.17%100.00%
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T labor force)
2,128,8541,879,9294,008,7832,139,7941,952,9404,092,734
สัดส่วน (Share)53.10%46.90%100.00%52.28%47.72%100.00%
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source: National Statistical Office
(Visited 85 times, 1 visits today)