สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T013 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จำแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่ 4-13 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จำแนกตามระดับการศึกษา            
Table 4-13 Science and Technology labour force level of education
หน่วย: คน
ณ 19 พฤษภาคม 2560Unit: Persons
สถานภาพแรงงาน
(Labor force status)
2556 (2013)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)
ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor)ปริญญาตรีขึ้นไป (Bachelor or higher)รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor)ปริญญาตรีขึ้นไป (Bachelor or higher)รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor)ปริญญาตรีขึ้นไป (Bachelor or higher)รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี (Lower than bachelor)ปริญญาตรีขึ้นไป (Bachelor or higher)รวม
(Total)
ผู้มีงานทำ (Total employed) 1,947,913 1,619,496 3,567,409 1,976,198 1,755,043 3,731,241 2,080,144 1,833,602 3,913,746 2,096,092 1,852,127 3,948,219
สัดส่วน (Share)54.6%45.4%100.0%53.0%47.0%100.0%53.1%46.9%100.0%53.1%46.9%100.0%
- ผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T employed)
1,126,752 1,063,570 2,190,322 1,181,063 1,160,380 2,341,443 1,253,399 1,151,708 2,405,107 1,241,415 1,165,528 2,406,943
สัดส่วน (Share)51.4%48.6%100.0%50.4%49.6%100.0%52.1%47.9%100.0%51.6%48.4%100.0%
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วทน.
(Graduated in S&T)
868,031 676,309 1,544,340 954,251 760,331 1,714,582 1,021,620 777,109 1,798,729 1,006,500 788,874 1,795,374
สัดส่วน (Share)56.2%43.8%100.0%55.7%44.3%100.0%56.8%43.2%100.0%56.1%43.9%100.0%
- ผู้ไม่สำเร็จการศึกษาด้าน วทน.
(Graduated in non-S&T)
258,721 387,261 645,982 226,813 400,049 626,861 231,779 374,599 606,378 234,915 376,654 611,569
สัดส่วน (Share)40.1%59.9%100.0%36.2%63.8%100.0%38.2%61.8%100.0%38.4%61.6%100.0%
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้
(Graduated in S&T but work in other fields)
821,161 555,926 1,377,087 795,135 594,664 1,389,798 826,745 681,894 1,508,639 854,677 686,599 1,541,276
สัดส่วน (Share)59.6%40.4%100.0%57.2%42.8%100.0%54.8%45.2%100.0%55.5%44.5%100.0%
ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Unemployed and graduated in S&T)
37,229 22,032 59,260 24,966 27,459 52,425 29,200 26,070 55,270 32,762 27,802 60,564
สัดส่วน (Share)62.8%37.2%100.0%47.6%52.4%100.0%52.8%47.2%100.0%54.1%45.9%100.0%
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T labor force)
1,985,142 1,641,528 3,626,669 2,001,164 1,782,503 3,783,666 2,109,344 1,859,672 3,969,016 2,128,854 1,879,929 4,008,783
สัดส่วน (Share)54.7%45.3%100.0%52.9%47.1%100.0%53.1%46.9%100.0%53.1%46.9%100.0%
หมายเหตุ 1. ตั้งแต่ปี 2558 จัดหมวดประเภทอาชีพใหม่ ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ISCO-2008
2. ดำเนินการปรับปรุงตัวเลขปี 2558 ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source : National Statistical Office
(Visited 100 times, 1 visits today)