สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T014 ผู้มีงานทำและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา ปี 2559 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-14 ผู้มีงานทำและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา ปี 2559 – 2560
Table 4-14 Employed persons graduated in Science &Technology by programme, 2016 – 2017
หน่วย: คน (Unit: Persons)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and technology field)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)1,109,1601,076,915
สัดส่วน (Share)61.80%60.22%
สุขภาพ (Health)259,601254,126
สัดส่วน (Share)14.50%14.21%
คอมพิวเตอร์ (Computer)157,263157,636
สัดส่วน (Share)8.80%8.81%
สถาปัตยกรรมและการสร้างอาคาร (Architecture and construction)113,943123,371
สัดส่วน (Share)6.30%6.90%
การเกษตร การป่าไม้ และการประมง (Agriculture, forest and fishery)85,22693,898
สัดส่วน (Share)4.70%5.25%
วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical science)30,81135,025
สัดส่วน (Share)1.70%1.96%
การผลิตและกระบวนการผลิต (Production and processing)11,32317,621
สัดส่วน (Share)0.60%0.99%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological science)14,64714,602
สัดส่วน (Share)0.80%0.82%
สัตวแพทย์ (Veterinary medicine)9,94911,760
สัดส่วน (Share)0.60%0.66%
คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics & statistics)3,4513,338
สัดส่วน (Share)0.20%0.19%
รวม (Total)1,795,3741,788,292
สัดส่วน (Share)100.00%100.00%
เพิ่มขึ้น (Growth)-0.20%-0.39%
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source: National Statistical Office
(Visited 72 times, 1 visits today)