สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T014 ผู้มีงานทำและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา

ตารางที่ 4-14 ผู้มีงานทำและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา  
Table 4-14 Employed persons graduated in Science &Technology by programme
หน่วย: คน
Unit: Persons
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2558 (2015)2559 (2016)
(Science and technology field)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 1,110,861 1,109,160
สัดส่วน ( Share)61.8%61.8%
สุขภาพ (Health) 234,678 259,601
สัดส่วน ( Share)13.0%14.5%
สถาปัตยกรรมและการสร้างอาคาร (Architecture and construction) 123,067 113,943
สัดส่วน ( Share)6.8%6.3%
คอมพิวเตอร์ (Computer) 167,805 157,263
สัดส่วน ( Share)9.3%8.8%
การเกษตร การป่าไม้ และการประมง (Agriculture, forest and fishery) 90,127 85,226
สัดส่วน ( Share)5.0%4.7%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological science) 16,009 14,647
สัดส่วน ( Share)0.9%0.8%
การผลิตและกระบวนการผลิต (Production and processing) 10,869 11,323
สัดส่วน ( Share)0.6%0.6%
วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical science) 30,962 30,811
สัดส่วน ( Share)1.7%1.7%
สัตวแพทย์ (Veterinary medicine) 11,778 9,949
สัดส่วน ( Share)0.7%0.6%
คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics & statistics) 2,573 3,451
สัดส่วน ( Share)0.1%0.2%
รวม (Total) 1,798,729 1,795,374
สัดส่วน ( Share)100%100%
เพิ่มขึ้น (Growth)5.1%-0.2%
หมายเหตุ 1. ตั้งแต่ปี 2558 จัดหมวดประเภทอาชีพใหม่ ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ISCO-2008
2. ดำเนินการปรับปรุงตัวเลขปี 2558 ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source : National Statistical Office
(Visited 90 times, 1 visits today)