สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T015 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น จำแนกตามอาชีพ ปี 2559 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 4-15 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น จำแนกตามอาชีพ ปี 2559 – 2560
Table 4-15 Employed persons graduated in Science and Technology but work in other fields by occupation, 2016 – 2017
อาชีพ (Occupation)ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
จำนวนคน
(Persons)
ร้อยละ (%)จำนวนคน
(Persons)
ร้อยละ (%)
ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย23,6651.50%25,5901.60%
ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์ 38,5042.50%39,9562.51%
ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง 113,9257.40%121,8317.64%
ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 50,8963.30%49,0003.07%
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย ภาพกราฟฟิกและสื่อผสม 24,5851.60%28,6231.80%
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน 97,6356.30%97,4406.11%
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร 46,5643.00%42,9162.69%
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคม และวัฒนธรรม 14,7341.00%15,8240.99%
ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ 4,1050.30%5,0340.32%
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร 89,4565.80%92,1425.78%
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมช่างถ่ายภาพ) 17,4941.10%22,7631.43%
เสมียนทั่วไปและพนักงานใช้อุปกรณ์ที่มีแผงพิมพ์ 97,3166.30%98,1536.16%
เสมียนด้านการให้บริการลูกค้า 29,8101.90%31,6231.98%
เสมียนบันทึกรายการตัวเลข วัสดุ และสินค้า 57,1103.70%56,5563.55%
เสมียนอื่นๆ 26,4601.70%26,5141.66%
พนักงานบริการส่วนบุคคล 76,5955.00%78,6094.93%
ผู้จำหน่ายสินค้า 386,08925.00%380,17923.84%
ผู้ปฎิบัติงานดูแลส่วนบุคคล 13,2380.90%20,9781.32%
ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย 34,2742.20%35,0352.20%
ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ประมง ล่าสัตว์ และเก็บพืชผลเพื่อการดำรงชีพ 16,1511.00%17,5871.10%
ช่างงานหัตถกรรมและงานพิมพ์ 15,3861.00%17,4581.09%
ผู้แปรรูปอาหาร งานไม้ เครื่องแต่งกาย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวม ผู้ปฏิบัติงานด้านวัตถุระเบิด ปฏิบัติงานใต้น้ำ ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารฯ ผู้รมยาและกำจัดแมลง) 38,6872.50%44,5642.79%
ผู้ขับยานยนต์และผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได้ 129,1018.40%138,4038.68%
คนงานและผู้ช่วยทำความสะอาด 10,1390.70%11,2320.70%
คนงานด้านเกษตร ประมง และป่าไม้ 9,4990.60%13,5250.85%
คนงานเหมืองแร่ การก่อสร้าง การผลิต และการขนส่ง 31,1002.00%37,1182.33%
ผู้ช่วยผู้ประกอบอาหาร 3,0200.20%3,8590.24%
ผู้จำหน่ายสินค้าและให้บริการตามถนนและสถานที่ที่คล้ายกัน18,9611.20%13,1230.82%
ผู้ปฎิบัติงานด้านขยะและผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ19,4761.30%21,2061.33%
อาชีพที่มิได้ระบุไว้7,3010.50%7,6060.48%
รวมทั้งสิ้น1,541,276100.00%1,594,447100.00%
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Source: National Statistical Office
(Visited 79 times, 1 visits today)