สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T001 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ยื่นขอสิทธิบัตร ปี 2546 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ยื่นขอสิทธิบัตร ปี 2546 - 2560
Patent applications in Thailand by type of patent and nationality, 2003 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ปี
(Year)
คำขอรับสิทธิบัตร
(Patent application)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
2546 (2003)8,5743,4265,1483,6312,6241,0074,9438024,141
2547 (2004)8,9423,4285,5143,5692,6099605,3738194,554
2548 (2005)10,8854,2586,6274,5453,3671,1786,3408915,449
2549 (2006)9,8213,5646,2573,5602,5241,0366,2611,0405,221
2550 (2007)10,3393,4786,8613,5212,5339886,8189455,873
2551 (2008)10,5613,6376,9243,8202,7351,0856,7419025,839
2552 (2009)9,7304,1965,5343,8733,1717025,8571,0254,832
2553 (2010)5,5393,5392,0003,6142,6489661,9258911,034
2554 (2011)5,7733,3692,4043,7892,5131,2761,9848561,128
2555 (2012)10,2273,3606,8673,4812,2921,1896,7461,0685,678
2556 (2013)11,2093,4567,7533,8022,5271,2757,4079296,478
2557 (2014)12,0073,7898,2184,0772,8061,2717,9309836,947
2558 (2015)12,6244,1878,4374,4573,1581,2998,1671,0297,138
2559 (2016)12,7434,6648,0794,9233,5661,3577,8201,0986,722
2560 (2017)12,9874,6778,3105,1223,6981,4247,8659796,886
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2561
Source : Department of Intellectual Property. Search as of April 20, 2018
(Visited 217 times, 1 visits today)