สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T001 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ยื่นขอสิทธิบัตร ปี 2546 – 2548

PT-T001 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ยื่นขอสิทธิบัตร ปี 2546 - 2548         
PT-T001 Patent applications in Thailand by type of patent and nationality, 2003 - 2015
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ปี
(Year)
คำขอรับสิทธิบัตร
(Patent application)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
2546 (2003) 8,574 3,426 5,148 3,631 2,624 1,007 4,943 802 4,141
2547 (2004) 8,942 3,428 5,514 3,569 2,609 960 5,373 819 4,554
2548 (2005) 10,885 4,258 6,627 4,545 3,367 1,178 6,340 891 5,449
2549 (2006) 9,821 3,564 6,257 3,560 2,524 1,036 6,261 1,040 5,221
2550 (2007) 10,339 3,478 6,861 3,521 2,533 988 6,818 945 5,873
2551 (2008) 10,561 3,637 6,924 3,820 2,735 1,085 6,741 902 5,839
2552 (2009) 9,730 4,196 5,534 3,873 3,171 702 5,857 1,025 4,832
2553 (2010) 5,539 3,539 2,000 3,614 2,648 966 1,925 891 1,034
2554 (2011) 5,773 3,369 2,404 3,789 2,513 1,276 1,984 856 1,128
2555 (2012) 10,227 3,360 6,867 3,481 2,292 1,189 6,746 1,068 5,678
2556 (2013) 11,209 3,456 7,753 3,802 2,527 1,275 7,407 929 6,478
2557 (2014) 12,007 3,789 8,218 4,077 2,806 1,271 7,930 983 6,947
2558 (2015) 12,624 4,187 8,437 4,457 3,158 1,299 8,167 1,029 7,138
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 190 times, 1 visits today)