สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T002 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ขอสิทธิบัตร ปี 2557 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ขอสิทธิบัตร ปี 2557 - 2560
Patent applications in Thailand by country of applicant, 2014 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ประเทศ
(Country)
ปี 2557 (2014)ปี 2558 (2015)ปี 2559 (2016)ปี 2560 (2017)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
ไทย
(Thailand)
9832,8063,7891,0893,1584,2471,1093,5654,6749793,6984,677
สหรัฐอเมริกา
(United States)
1,2631371,4001,2291331,3621,0681191,1871,1241471,271
ยุโรป
(Europe)
1,2792581,5371,5433781,9211,6254502,0751,3864081,794
ญี่ปุ่น
(Japan)
3,2305713,8013,0565453,6013,1705533,7233,3345653,899
อาเซียน
(ASEAN)
12036156991611580381188034114
อื่นๆ
(Others)
1,0552691,3241,1512271,3787681989669622701,232
รวม (Total)7,9304,07712,0078,1674,45712,6247,8204,92312,7437,8655,12212,987
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2561
Source : Department of Intellectual Property. Search as of April 20, 2018
(Visited 94 times, 1 visits today)