สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T002 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ขอสิทธิบัตร ปี 2555 – 2558

ตารางที่ 6-2 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ขอสิทธิบัตร ปี 2555 - 2558            
Table 6-2 Patent applications in Thailand by country of applicant, 2012 - 2015
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ประเทศ
(Country)
ปี 2555 (Y 2012)ปี 2556 (Y 2013)ปี 2557 (Y 2014)ปี 2558 (Y 2015)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
ไทย (Thailand) 1,068 2,292 3,360 929 2,527 3,456 983 2,806 3,789 1,089 3,158 4,247
สหรัฐอเมริกา
(United States)
961135 1,096 1,182 133 1,315 1,263 137 1,400 1,229 133 1,362
ยุโรป (Europe) 1,024 240 1,264 1,170 385 1,555 1,279 258 1,537 1,543 378 1,921
ญี่ปุ่น (Japan) 2,584 444 3,028 2,938 448 3,386 3,230 571 3,801 3,056 545 3,601
อาเซียน (ASEAN)54491039160151120361569916115
อื่นๆ (Others) 1,055 321 1,376 1,097 249 1,346 1,055 269 1,324 1,151 227 1,378
รวม (Total) 6,746 3,481 10,227 7,407 3,802 11,209 7,930 4,077 12,007 8,167 4,457 12,624
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 95 times, 1 visits today)