สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T003 การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2551 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2551 - 2560
Patent applications for invention to Thais by IPC , 2008 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
จำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent applications for invention)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
Section A – สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์
(Human Necessities)
217229181207262243217271248244
Section B – การดำเนินงาน
(Performing; Operations)
184153142153144140127154170145
Section C – เคมี
(Chemistry; Mettalurgy)
171245195164228171224200260237
Section D – สิ่งทอและกระดาษ
(Textiles; Paper)
10201212107210124
Section E – การก่อสร้างอย่างถาวร
(Fixed Constructions)
54473749566255434345
Section F – วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)
11614013010912810915511313198
Section G – ฟิสิกส์
(Physics)
829812095152106116150128116
Section H – ไฟฟ้า
(Electricity)
689374678891878810690
รวม (Total)9021,0258918561,0689299831,0291,098979
หมายเหตุ: ข้อมูลการได้รับสิทธิบัตรปี 2546-2547 เป็นข้อมูลที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2561
Remark: Granted patents for 2003-2004 were adjusted according to data published on DIP website.
Source : Department of Intellectual Property. Search as of April 20, 2018
(Visited 93 times, 1 visits today)