สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T003 การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 – 2558

PT - T003 การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 - 2558         
PT-T003 Patent applications for invention to Thais by IPC , 2007 - 2015
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
ปี 2550 (Year 2007)ปี 2551 (Year 2008)ปี 2552 (Year 2009)ปี 2553 (Year 2010)ปี 2554 (Year 2011)ปี 2555 (Year 2012)ปี 2556 (Year 2013)ปี 2557 (Year 2014)ปี 2558 (Year 2015)
การยื่นขอ
(Patent
applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
Section A – สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์
(Human Necessities)
265217229181207262243217271
Section B – การดำเนินงาน
(Performing; Operations)
182184153142153144140127154
Section C – เคมี (Chemistry; Mettalurgy)165171245195164228171224200
Section D – สิ่งทอและกระดาษ
(Textiles; Paper)
1510201212107210
Section E – การก่อสร้างอย่างถาวร
(Fixed Constructions)
565447374956625543
Section F – วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)
129116140130109128109155113
Section G – ฟิสิกส์
(Physics)
75829812095152106116150
Section H – ไฟฟ้า
(Electricity)
586893746788918788
รวม (Total)9459021,0258918561,0689299831,029
หมายเหตุ: ข้อมูลการได้รับสิทธิบัตรปี 2546-2547 เป็นข้อมูลที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Remark: Granted patents for 2003-2004 were adjusted according to data published on DIP website.
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 82 times, 1 visits today)