สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T004 การยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย จำแนกตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (IDC) ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย จำแนกตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (IDC) ปี 2550 - 2560
Patent applications for product design to Thais by IDC, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
จำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent applications for product design)
ปี
2550
(2007)
ปี
2551
(2008)
ปี
2552
(2009)
ปี
2553
(2010)
ปี
2554
(2011)
ปี
2555
(2012)
ปี
2556
(2013)
ปี
2557
(2014)
ปี
2558
(2015)
ปี
2559
(2016)
ปี
2560
(2017)
Class 1ผลิตภัณฑ์อาหาร (Foodstuffs)255459321342517198
Class 2เครื่องแต่งกายและสินค้าประเภทริบบิ้น เข็ม ด้าย กระดุม (Articles of clothing and haberdashery)387479721019034111148249152
Class 3สิ่งของที่ใช้ในการเดินทาง หีบ ร่มกันแดด ของใช้ส่วนตัวที่ไม่กำหนดไว้ในที่อื่น (Travel goods, cases, parasols and personal belongings, not elsewhere specified)626157754142807318089144
Class 4แปรง (Brush ware)26791510588518
Class 5วัสดุสิ่งทอที่เป็นผืน วัสดุที่สร้างขึ้นและที่มีในธรรมชาติ (Textile piece goods, artificial and natural sheet material)13985131468563189144132166
Class 6เฟอร์นิเจอร์ (Furniture)249309689317584414338434274461393
Class 7ของใช้ในบ้านซึ่งมิได้ระบุไว้ในที่อื่น (Household goods, not elsewhere specified)237273328354123155134148282197177
Class 8เครื่องมือและเครื่องโลหะ (Tools and hardware)201198212161234171184110129104127
Class 9หีบห่อและภาชนะสำหรับการขนส่งหรือการขนย้ายสินค้า (Packages and containers for the transport or handling of goods)215273400289215227198265336450347
Class 10นาฬิกาและเครื่องบอกเวลาอื่นๆ เครื่องตรวจสอบและเครื่องให้สัญญาณ (Clocks and watches and other measuring instruments, checking and signaling instruments)184825132593141323231
Class 11เครื่องประดับ (Articles of adornment)184157107124113157168273186267259
Class 12พาหนะขนส่งหรือเครื่องยก (Means of transport or hoisting)259232133246213186318265239289289
Class 13อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การแจกจ่ายหรือการแปลงไฟฟ้า (Equipment for production, distribution or transformation of electricity)4643403428485634578660
Class 14อุปกรณ์บันทึกเสียง ภาพ การสื่อสารและค้นหาข้อมูล (Recording, communication or information retrieval equipment)4613386119183147474057
Class 15เครื่องจักรกลที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่อื่น (Machines, not elsewhere specified)4849424443516890111145134
Class 16อุปกรณ์ถ่ายรูป ภาพยนตร์และอุปกรณ์แว่นตา (Photographic, cinematographic and optical apparatus)2035821344714
Class 17เครื่องดนตรี (Musical instruments)252164131290
Class 18เครื่องจักรที่ใช้ในสำนักงานและการพิมพ์ (Printing and office machinery)120000012-1
Class 19อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเขียนสำนักงาน งานศิลปะ และที่ใช้ในการสอน (Stationery and office equipments, artists' and teaching materials)8074607186595218733197
Class 20อุปกรณ์ที่ใช้ในการขายและการประกาศโฆษณาเครื่องหมายต่าง ๆ (Sales and advertising equipment, signs)3327322419252339504641
Class 21สิ่งที่ใช้ในการเล่นเกมส์ ของเล่น อุปกรณ์ยิมนาสติก (Games, toys, tents and sports goods)1721449081626883467385136
Class 22อาวุธ ดอกไม้เพลิง เครื่องมือล่าสัตว์ ตกปลาและอุปกรณ์กำจัดหรือฆ่าแมลง (Arms, pyrotechnic articles, articles for hunting, fishing and pest killing)027696475516
Class 23อุปกรณ์ประเภทของเหลว เครื่องใช้ในการสุขาภิบาล เครื่องทำความร้อน (Fluid distribution equipment, sanitary, heating, ventilation and air-conditioning equipment, solid fuel)140192172154176151168129106134153
Class 24อุปกรณ์ที่ใช้ในทางแพทย์และห้องปฏิบัติการ (Medical and laboratory equipments)3937624324203637394798
Class 25อาคารและอุปกรณ์การก่อสร้าง (Building units and construction elements)299260357284185193334285346257537
Class 26อุปกรณ์ ที่ให้ความสว่าง (Lighting apparatus)75467877493144758711179
Class 27ยาสูบ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการสูบ (Tobacco and smokers' supplies)118000010000
Class 28ผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในห้องน้ำ (Pharmaceutical and cosmetic products, toilet articles and apparatus)9020222062114506469
Class 29อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย อุบัติเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Devices and equipment against fire hazards, for accident prevention and for rescue)20282414713693410429
Class 30อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาและที่ใช้ในการจับสัตว์ (Articles for the care and handling of animals)99159811715678641
Class 31เครื่องจักรและอุปกรณ์การเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่อื่น (Machines and appliances for preparing food or drink not elsewhere specified)-0000000-0-
Class 99อื่นๆ (Miscellaneous)83361822272211201525
รวม (Total)2,5332,7353,1712,6482,5132,2922,5272,8063,1583,5663,698
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2561
Source : Department of Intellectual Property. Search as of April 20, 2018
(Visited 73 times, 1 visits today)