สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T004 การยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย จำแนกตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (IDC) ปี 2550 – 2559

PT-T004 การยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย จำแนกตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (IDC) ปี 2550 - 2559          
PT-T004 Patent applications for product design to Thais by IDC, 2007 - 2015
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
ปี 2550 (Year 2007)ปี 2551 (Year 2008)ปี 2552 (Year 2009)ปี 2553 (Year 2010)ปี 2554 (Year 2011)ปี 2555 (Year 2012)ปี 2556 (Year 2013)ปี 2557 (Year 2014)ปี 2558 (Year 2015)
การยื่นขอ(Patent applications)การยื่นขอ(Patent applications)การยื่นขอ(Patent applications)การยื่นขอ(Patent applications)การยื่นขอ(Patent applications)การยื่นขอ(Patent applications)การยื่นขอ(Patent applications)การยื่นขอ(Patent applications)การยื่นขอ(Patent applications)
Class 1ผลิตภัณฑ์อาหาร (Foodstuffs)255459321342517
Class 2เครื่องแต่งกายและสินค้าประเภทริบบิ้น เข็ม ด้าย กระดุม (Articles of clothing and haberdashery)387479721019034111148
Class 3สิ่งของที่ใช้ในการเดินทาง หีบ ร่มกันแดด ของใช้ส่วนตัวที่ไม่กำหนดไว้ในที่อื่น (Travel goods, cases, parasols and personal belongings, not elsewhere specified)6261577541428073180
Class 4แปรง (Brush ware)26791510588
Class 5วัสดุสิ่งทอที่เป็นผืน วัสดุที่สร้างขึ้นและที่มีในธรรมชาติ (Textile piece goods, artificial and natural sheet material)13985131468563189144
Class 6เฟอร์นิเจอร์ (Furniture)249309689317584414338434274
Class 7ของใช้ในบ้านซึ่งมิได้ระบุไว้ในที่อื่น (Household goods, not elsewhere specified)237273328354123155134148282
Class 8เครื่องมือและเครื่องโลหะ (Tools and hardware)201198212161234171184110129
Class 9หีบห่อและภาชนะสำหรับการขนส่งหรือการขนย้ายสินค้า (Packages and containers for the transport or handling of goods)215273400289215227198265336
Class 10นาฬิกาและเครื่องบอกเวลาอื่นๆ เครื่องตรวจสอบและเครื่องให้สัญญาณ (Clocks and watches and other measuring instruments, checking and signaling instruments)18482513259314132
Class 11เครื่องประดับ (Articles of adornment)184157107124113157168273186
Class 12พาหนะขนส่งหรือเครื่องยก (Means of transport or hoisting)259232133246213186318265239
Class 13อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การแจกจ่ายหรือการแปลงไฟฟ้า (Equipment for production, distribution or transformation of electricity)464340342848563457
Class 14อุปกรณ์บันทึกเสียง ภาพ การสื่อสารและค้นหาข้อมูล (Recording, communication or information retrieval equipment)461338611918314747
Class 15เครื่องจักรกลที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่อื่น (Machines, not elsewhere specified)4849424443516890111
Class 16อุปกรณ์ถ่ายรูป ภาพยนตร์และอุปกรณ์แว่นตา (Photographic, cinematographic and optical apparatus)2035821344
Class 17เครื่องดนตรี (Musical instruments)2521641312
Class 18เครื่องจักรที่ใช้ในสำนักงานและการพิมพ์ (Printing and office machinery)120000012
Class 19อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเขียนสำนักงาน งานศิลปะ และที่ใช้ในการสอน (Stationery and office equipments, artists' and teaching materials)807460718659521873
Class 20อุปกรณ์ที่ใช้ในการขายและการประกาศโฆษณาเครื่องหมายต่าง ๆ (Sales and advertising equipment, signs) 332732241925233950
Class 21สิ่งที่ใช้ในการเล่นเกมส์ ของเล่น อุปกรณ์ยิมนาสติก (Games, toys, tents and sports goods)17214490816268834673
Class 22อาวุธ ดอกไม้เพลิง เครื่องมือล่าสัตว์ ตกปลาและอุปกรณ์กำจัดหรือฆ่าแมลง (Arms, pyrotechnic articles, articles for hunting, fishing and pest killing)027696475
Class 23อุปกรณ์ประเภทของเหลว เครื่องใช้ในการสุขาภิบาล เครื่องทำความร้อน (Fluid distribution equipment, sanitary, heating, ventilation and air-conditioning equipment, solid fuel)140192172154176151168129106
Class 24อุปกรณ์ที่ใช้ในทางแพทย์และห้องปฏิบัติการ (Medical and laboratory equipments)393762432420363739
Class 25อาคารและอุปกรณ์การก่อสร้าง (Building units and construction elements)299260357284185193334285346
Class 26อุปกรณ์ ที่ให้ความสว่าง (Lighting apparatus)754678774931447587
Class 27ยาสูบ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการสูบ (Tobacco and smokers' supplies)1180000100
Class 28ผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในห้องน้ำ (Pharmaceutical and cosmetic products, toilet articles and apparatus)902022206211450
Class 29อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย อุบัติเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Devices and equipment against fire hazards, for accident prevention and for rescue)202824147136934
Class 30อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาและที่ใช้ในการจับสัตว์ (Articles for the care and handling of animals)9915981171567
Class 31เครื่องจักรและอุปกรณ์การเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่อื่น (Machines and appliances for preparing food or drink not elsewhere specified)-0000000
Class 99อื่นๆ (Miscellaneous)8336182227221120
รวม (Total) 2,533 2,735 3,171 2,648 2,513 2,292 2,527 2,806 3,158
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 78 times, 2 visits today)