สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T005 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 - 2560
Patent applications in Thailand by field of technology, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
จำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรจำแนกตามเทคโนโลยี
(Patent applications by field of technology)
ปี
2550
(2007)
ปี
2551
(2008)
ปี
2552
(2009)
ปี
2553
(2010)
ปี
2554
(2011)
ปี
2555
(2012)
ปี
2556
(2013)
ปี
2557
(2014)
ปี
2558
(2015)
ปี
2559
(2016)
ปี
2560
(2017)
1. Consumer goods and equipment154125123701061191301009611493
2. Thermal processes and apparatus4125343025363554405836
3. Pharmaceutics, cosmetics6572564248775174696065
4. Agriculture, food chemistry5924334136614453634658
5. Transport5358384826393640534932
6. Engines, pumps, turbines4349515029434239283325
7. Machine tools2418172727181720211815
8. Analysis, measurement, control technology4437516348674439715568
9. Agricultural and food processing machinery and apparatus4130352629484531414833
10. Medical technology2837353940253834492848
11. Materials processing, textiles, paper2723402021151611162925
12. Macromolecular chemistry, polymers2530655941434348394047
13. Electrical devices, electrical engineering, electrical energy4241624044565153566867
14. Chemical engineering2929292842314128344647
15. Chemical industry and petrol industry, basic materials chemistry5024333128433547554742
16. Organic fine chemistry345763403125824222225
17. Handling, printing4349392137443745324833
18. Mechanical elements2723283532312432253219
19. Biotechnology2935533838503953616863
20. Materials, metallurgy2922282437664139395442
21. Audio-visual technology1623121911122116201914
22. Information technology821332929644444524636
23. Telecommunications102025221819201813189
24. Surface technology, coating8914947136111
25. Environmental technology66151610681491314
26. Nuclear engineering2012121121
27. Semiconductors17488764486
28. Optics675108139171292
29. Space technology, weapons113423122193
รวม (Total)9459021,0258918561,0689299831,0291,098979
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2561
Source : Department of Intellectual Property. Search as of April 20, 2018
(Visited 112 times, 1 visits today)