สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T005 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 – 2558

PT-T005 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 - 2558         
PT-T005 Patent applications in Thailand by field of technology, 2007 - 2015
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด (Section)ปี 2550 (Year 2007)ปี 2551 (Year 2008)ปี 2552 (Year 2009)ปี 2553 (Year 2010)ปี 2554 (Year 2011)ปี 2555 (Year 2012)ปี 2556 (Year 2013)ปี 2557 (Year 2014)ปี 2558 (Year 2015)
การยื่นขอการยื่นขอการยื่นขอการยื่นขอการยื่นขอการยื่นขอการยื่นขอการยื่นขอการยื่นขอ
(Patent applications)(Patent applications)(Patent applications)(Patent applications)(Patent applications)(Patent applications)(Patent applications)(Patent applications)(Patent applications)
1. Consumer goods and equipment1541251237010611913010096
2. Thermal processes and apparatus412534302536355440
3. Pharmaceutics, cosmetics657256424877517469
4. Agriculture, food chemistry592433413661445363
5. Transport535838482639364053
6. Engines, pumps, turbines434951502943423928
7. Machine tools241817272718172021
8. Analysis, measurement, control technology443751634867443971
9. Agricultural and food processing machinery and apparatus413035262948453141
10. Medical technology283735394025383449
11. Materials processing, textiles, paper272340202115161116
12. Macromolecular chemistry, polymers253065594143434839
13. Electrical devices, electrical engineering, electrical energy424162404456515356
14. Chemical engineering292929284231412834
15. Chemical industry and petrol industry, basic materials chemistry502433312843354755
16. Organic fine chemistry34576340312582422
17. Handling, printing434939213744374532
18. Mechanical elements272328353231243225
19. Biotechnology293553383850395361
20. Materials, metallurgy292228243766413939
21. Audio-visual technology162312191112211620
22. Information technology82133292964444452
23. Telecommunications102025221819201813
24. Surface technology, coating8914947136
25. Environmental technology6615161068149
26. Nuclear engineering20121211
27. Semiconductors174887644
28. Optics6751081391712
29. Space technology, weapons113423122
รวม (Total)9459021,0258918561,0689299831,029
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 82 times, 1 visits today)