สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T006 การยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 - 2560
Number of patent applications by type of juristic person and registered capital, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ทุนจดทะเบียน: ล้านบาท
(Registered Capital: million Baht)
จำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน
(Patent applications by type of juristic person and registered capital)
ปี
2550
(2007)
ปี
2551
(2008)
ปี
2552
(2009)
ปี
2553
(2010)
ปี
2554
(2011)
ปี
2555
(2012)
ปี
2556
(2013)
ปี
2557
(2014)
ปี
2558
(2015)
ปี
2559
(2016)
ปี
2560
(2017)
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านบาท 873863863875757745913859518984864
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท 286303525424557322397327204422538
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 461394337103720131113043
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000 ล้านบาท19215827312611777103177497199302
ไม่ระบุ (not identified)82239254242926154410
รวม (Total)1,4051,4851,7431,4871,4831,1851,4621,4021,3451,6791,757
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2561
Source : Department of Intellectual Property. Search as of April 20, 2018
(Visited 32 times, 1 visits today)