สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T006 การยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 – 2558

PT-T006 การยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 - 2558         
PT-T006 Number of patent applications by type of juristic person and registered capital, 2007 - 2015
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ทุนจดทะเบียน: ล้านบาท
(Registered Capital: million Baht)
ปี 2550 (Y 2007)ปี 2551 (2008)ปี 2552 (Year 2009)ปี 2553 (Year 2010)ปี 2554 (Year 2011)ปี 2555 (Year 2012)ปี 2556 (Year 2013)ปี 2557 (Year 2014)ปี 2558 (Year 2015)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
<= 100873863863875757745913859518
>100 และ, and <=500 286303525424557322397327204
>500 และ, and <=1000 46139433710372013111
>100019215827312611777103177497
ไม่ระบุ (not identified)8223925424292615
รวม (Total)1,405 1,485 1,7431,4871,4831,1851,4621,4021,345
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 32 times, 1 visits today)