สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T007 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 - 2560
Patent applications in Thailand by educational institution, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
สถาบันการศึกษาจำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรจำแนกตามสถาบันการศึกษา
(Patent applications by by educational institution)
Educational Institution
ปี
2550
(2007)
ปี
2551
(2008)
ปี
2552
(2009)
ปี
2553
(2010)
ปี
2554
(2011)
ปี
2555
(2012)
ปี
2556
(2013)
ปี
2557
(2014)
ปี
2558
(2015)
ปี
2559
(2016)
ปี
2560
(2017)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1629191656197232113Kasetsart University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย30495551463535908389120Chulalongkorn University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1512122813141524201920King Mongkut's University of Technology Thonburi
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี131469242011941010Suranaree University of Technology
มหาวิทยาลัยมหิดล1314241416312111191815Mahidol University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์128839156375989293Thammasart University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ301641253862063King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่73425017222422211312Chiang Mai University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์079920192616181819Prince of Songkla University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง132047126816King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
มหาวิทยาลัยราชภัฏ33820514271491102751Rajabhat University
มหาวิทยาลัยนเรศวร572333015725410Naresuan University
มหาวิทยาลัยบูรพา07815412252274229Burapha University
สถาบันการศึกษาอื่นๆ02111679927235345Other Institutions
มหาวิทยาลัยขอนแก่น411172647517967735066Khon Kaen University
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี00119061031Ubon Rajathanee University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร00000000000Technology Mahanakorn University
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล0151301001474University of Technology Rajamangala
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี2015229131228171021Rajamangala University of Technology Lanna
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา300214601272Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์130000010112Walailak University
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์019000030072Valaya Alongkorn Rajabhat University
มหาวิทยาลัยศิลปากร03551352040733Silpakorn University
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช026000000000Sukhothai Thammathirat Open University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ000069041137Srinakharinwirot University
รวม164229261332327341408572646508594Total
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 116 times, 1 visits today)