สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T007 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 – 2558

PT-T007 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 - 2558          
PT-T007 Patent applications in Thailand by educational institution, 2007 - 2015
จำนวน: รายการ (Unit: items)
สถาบันการศึกษาปี 2550 (Y 2007)ปี 2551 (Y 2008)ปี 2552 (Y 2009)ปี 2553 (Y 2010)ปี 2554 (Y 2011)ปี 2555 (Y 2012)ปี 2556 (Y 2013)ปี 2557 (Y 2014)ปี 2558 (Y 2015)Educational Institution
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์162919165619723Kasetsart University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย304955514635359083Chulalongkorn University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี151212281314152420King Mongkut's University of Technology Thonburi
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี13146924201194Suranaree University of Technology
มหาวิทยาลัยมหิดล131424141631211119Mahidol University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์12883915637598Thammasart University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ3016412538620King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่7342501722242221Chiang Mai University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์07992019261618Prince of Songkla University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง1320471268King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
มหาวิทยาลัยราชภัฏ3382051427149110Rajabhat University
มหาวิทยาลัยนเรศวร572333015725Naresuan University
มหาวิทยาลัยบูรพา0781541225227Burapha University
สถาบันการศึกษาอื่นๆ0211167992723Other Institutions
มหาวิทยาลัยขอนแก่น41117264751796773Khon Kaen University
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี001190610Ubon Rajathanee University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร000000000Technology Mahanakorn University
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล01513010014University of Technology Rajamangala
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี201522913122817Rajamangala University of Technology Lanna
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา3002146012Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์130000010Walailak University
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์0190000300Valaya Alongkorn Rajabhat University
มหาวิทยาลัยศิลปากร03551352040Silpakorn University
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช0260000000Sukhothai Thammathirat Open University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0000690411Srinakharinwirot University
รวม164229261332327341408572646Total
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 86 times, 1 visits today)