สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T008 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 - 2560
Patents in Thailand by government organization, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หน่วยงานจำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรจำแนกตามหน่วยงานของรัฐ
(Patent applications by by government organization)
Organization
ปี
2550
(2007)
ปี
2551
(2008)
ปี
2552
(2009)
ปี
2553
(2010)
ปี
2554
(2011)
ปี
2555
(2012)
ปี
2556
(2013)
ปี
2557
(2014)
ปี
2558
(2015)
ปี
2559
(2016)
ปี
2560
(2017)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี123159176196182179187186228229206Ministry of Science and Technology
กระทรวงศึกษาธิการ2218643417233Ministry of Education
หน่วยงานอิสระ14217113600030Independent Public Agency
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์858561710111648Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงสาธารณสุข15242103350Ministry of Public Health
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม00010200410Ministry of Natural Resources and Environment
กระทรวงมหาดไทย04544001425Ministry of Interior
สำนักนายกรัฐมนตรี001714001224122327Prime Minister's Office
กระทรวงกลาโหม01010100000Ministry of Defence
กระทรวงพาณิชย์00002005550Ministry of Commerce
กระทรวงอุตสาหกรรม000000000-0Ministry of Industry
กระทรวงคมนาคม00000000010Ministry of Transport
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร00000000000Ministry of Information, Technology and Communication
กระทรวงพลังงาน00000400000Ministry of Energy
กระทรวงแรงงาน01000000000Ministry of Labour
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา00100000001Ministry of Tourism and Sports
กระทรวงการคลัง00020000200Ministry of Finance
รวม168214222232212214210237276276250Total
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 47 times, 1 visits today)