สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T009 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2546 – 2559

PT-T009 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเภทสิทธิบัตรและสัญชาติของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2546 - 2559         
PT-T009 Granted patents in Thailand by type of patent and nationality, 2003 - 2016
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ปี
(Year)
สิทธิบัตรที่ได้รับทั้งหมด
(Granted Patent)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
รวม
(Total)
ไทย
(Thai)
ต่างชาติ
(Foreigner)
2546 (2003) 2,326 797 1,529 1,320 741579 1,006 56950
2547 (2004) 2,044 867 1,177 1,328 81051871657659
2548 (2005) 1,322 50581776944332655362491
2549 (2006) 1,878 568 1,310 757450307 1,121 118 1,003
2550 (2007) 1,824 662 1,162 876544332948118830
2551 (2008) 2,185 781 1,404 1,219 71950096662904
2552 (2009) 2,010 768 1,242 1,164 70945584659787
2553 (2010) 2,104 889 1,215 1,332 84149177248724
2554 (2011) 2,153 726 1,427 1,253 67757690049851
2555 (2012) 3,115 1,212 1,903 2,107 1,173 934 1,008 39969
2556 (2013) 4,007 1,638 2,369 2,858 1,586 1,272 1,149 52 1,097
2557 (2014) 3,763 1,522 2,241 2,477 1,455 1,022 1,286 67 1,219
2558 (2015) 5,075 2,152 2,923 3,711 2,090 1,621 1,364 62 1,302
2559 (2016) 5,592 2,159 3,433 3,755 2,098 1,657 1,837 61 1,776
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 74 times, 1 visits today)