สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T010 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2557 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2557 - 2560
Granted patents in Thailand by country of grantee, 2014 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ประเทศ
(Country)
ปี 2557 (2014)ปี 2558 (2015)ปี 2559 (2016)ปี 2560 (2017)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
ไทย
(Thailand)
671,4551,522622,0892,151612,0982,159882,0922,180
สหรัฐอเมริกา
(United States)
139118257145135280196136332323124447
ยุโรป
(Europe)
212214426228402630293406699405404809
ญี่ปุ่น
(Japan)
7185241,2428178471,66411658141,97920276962,723
อาเซียน
(ASEAN)
162945204565194463312455
อื่นๆ
(Others)
13413727191193284103257360206221427
รวม (Total)1,2862,4773,7631,3633,7115,0741,8373,7555,5923,0803,5616,641
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2561
Source : Department of Intellectual Property. Search as of April 20, 2018
(Visited 55 times, 1 visits today)