สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T010 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2554 – 2559

PT-T010 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2554 - 2559               
PT-T010 Granted patents in Thailand by country of grantee, 2011 - 2016
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ประเทศ
(Country)
ปี 2555 (Y 2012)ปี 2556 (Y 2013)ปี 2557 (Y 2014)ปี 2558 (Y 2015)ปี 2559 (Y 2016)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
ไทย (Thailand)39 1,173 1,212 52 1,586 1,638 67 1,455 1,522 622,089 2,151 612,098 2,159
สหรัฐอเมริกา
(United States)
124123247143121264139118257145135280196136332
ยุโรป (Europe)198191389184240424212214426228402630293406699
ญี่ปุ่น (Japan)544425969661645 1,306 718524 1,242 817847 1,664 1165814 1,979
อาเซียน (ASEAN)9122172128162945204565194463
อื่นๆ (Others)9418327710224534713413727191193284103257360
รวม (Total) 1,008 2,107 3,115 1,149 2,858 4,007 1,286 2,477 3,763 1,363 3,711 5,074 1,837 3,755 5,592
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 51 times, 1 visits today)