สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T011 การได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 - 2560
Granted patent for invention to Thais by IPC , 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
จำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์
(Patent applications for invention)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
Section A – สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์
(Human Necessities)
20101017111011161513
Section B – การดำเนินงาน
(Performing; Operations)
1815161013823171734
Section C – เคมี
(Chemistry; Mettalurgy)
2251127355
Section D – สิ่งทอและกระดาษ
(Textiles; Paper)
211000110
Section E – การก่อสร้างอย่างถาวร
(Fixed Constructions)
7923854779
Section F – วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)
810121168139714
Section G – ฟิสิกส์
(Physics)
49028556108
Section H – ไฟฟ้า
(Electricity)
1325513305
รวม (Total)62594849523967626188
หมายเหตุ: ข้อมูลการได้รับสิทธิบัตรปี 2546-2547 เป็นข้อมูลที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2561
Remark: Granted patents for 2003-2004 were adjusted according to data published on DIP website.
Source : Department of Intellectual Property. Search as of April 20, 2018
(Visited 41 times, 1 visits today)