สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T011 การได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2555 – 2559

PT-T011 การได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2555 - 2559     
PT-T011 Granted patent for invention to Thais by IPC , 2012 - 2016
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
ปี 2555 (Year 2012)ปี 2556 (Year 2013)ปี 2557 (Year 2014)ปี 2558 (Year 2015)ปี 2559 (Year 2016)
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
Section A – สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์
(Human Necessities)
1110111615
Section B – การดำเนินงาน
(Performing; Operations)
138231717
Section C – เคมี (Chemistry; Mettalurgy)12735
Section D – สิ่งทอและกระดาษ
(Textiles; Paper)
00110
Section E – การก่อสร้างอย่างถาวร
(Fixed Constructions)
85477
Section F – วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)
681397
Section G – ฟิสิกส์
(Physics)
855610
Section H – ไฟฟ้า
(Electricity)
51330
รวม (Total)5239676261
หมายเหตุ: ข้อมูลการได้รับสิทธิบัตรปี 2546-2547 เป็นข้อมูลที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Remark: Granted patents for 2003-2004 were adjusted according to data published on DIP website.
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 49 times, 1 visits today)