สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T013 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 - 2560
Granted Patents in Thailand by field of technology, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
จำนวนการได้รับสิทธิบัตรจำแนกตามเทคโนโลยี
(Granted patents by field of technology)
ปี
2550
(2007)
ปี
2551
(2008)
ปี
2552
(2009)
ปี
2553
(2010)
ปี
2554
(2011)
ปี
2555
(2012)
ปี
2556
(2013)
ปี
2557
(2014)
ปี
2558
(2015)
ปี
2559
(2016)
ปี
2560
(2017)
1. Consumer goods and equipment2213106111287151215
2. Thermal processes and apparatus74546115454
3. Pharmaceutics, cosmetics13011------
4. Agriculture, food chemistry832311-2-1-
5. Transport114473931211717
6. Engines, pumps, turbines42152424315
7. Machine tools22410-221-6
8. Analysis, measurement, control technology12701313233
9. Agricultural and food processing machinery and apparatus145437431377
10. Medical technology34310535542
11. Materials processing, textiles, paper343001-2121
12. Macromolecular chemistry, polymers10110-12123
13. Electrical devices, electrical engineering, electrical energy512145111-2
14. Chemical engineering135324343233
15. Chemical industry and petrol industry, basic materials chemistry20020-2-2--
16. Organic fine chemistry20021--1-31
17. Handling, printing64233--4337
18. Mechanical elements42322123221
19. Biotechnology01020-11--1
20. Materials, metallurgy30120--3--1
21. Audio-visual technology0100111--1
22. Information technology01100-21323
23. Telecommunications20101---2-2
24. Surface technology, coating10001------
25. Environmental technology31100112---
26. Nuclear engineering00000----1-
27. Semiconductors00000--1--1
28. Optics00100121121
29. Space technology, weapons00000----11
รวม (Total)11862594849523967626188
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2561
Source : Department of Intellectual Property. Search as of April 20, 2018
(Visited 144 times, 1 visits today)