สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T013 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2555 – 2559

PT-T013 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2555 - 2559     
PT-T013 Granted Patents in Thailand by field of technology, 2012 - 2016
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด (Section)ปี 2555 (Year 2012)ปี 2556 (Year 2013)ปี 2557 (Year 2014)ปี 2558 (Year 2015)ปี 2559 (Year 2016)
การได้รับการได้รับการได้รับการได้รับการได้รับ
(Granted patents)(Granted patents)(Granted patents)(Granted patents)(Granted patents)
1. Consumer goods and equipment12871512
2. Thermal processes and apparatus11545
3. Pharmaceutics, cosmetics
4. Agriculture, food chemistry121
5. Transport9312117
6. Engines, pumps, turbines42431
7. Machine tools221
8. Analysis, measurement, control technology31323
9. Agricultural and food processing machinery and apparatus43137
10. Medical technology53554
11. Materials processing, textiles, paper1212
12. Macromolecular chemistry, polymers1212
13. Electrical devices, electrical engineering, electrical energy5111
14. Chemical engineering34323
15. Chemical industry and petrol industry, basic materials chemistry22
16. Organic fine chemistry13
17. Handling, printing433
18. Mechanical elements12322
19. Biotechnology11
20. Materials, metallurgy3
21. Audio-visual technology11
22. Information technology2132
23. Telecommunications2
24. Surface technology, coating
25. Environmental technology112
26. Nuclear engineering1
27. Semiconductors1
28. Optics12112
29. Space technology, weapons1
รวม (Total)5239676261
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 62 times, 1 visits today)