สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T014 การได้รับสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การได้รับสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 - 2560
Granted patents by type of juristic person and registered capital, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ทุนจดทะเบียน: ล้านบาท
(Registered Capital: million Baht)
จำนวนการได้รับสิทธิบัตรจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน
(Granted Patents by type of juristic person and registered capital)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านบาท 254302221340250401556381213347615
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท 7417910610160136262385198209317
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 2301452154351349716
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000 ล้านบาท8858402568116217678548100
ไม่ระบุ (not identified)108101141525252
รวม (Total)3485003955063816319901,0231,2251,2061,050
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2561
Source : Department of Intellectual Property. Search as of April 20, 2018
(Visited 32 times, 1 visits today)