สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T014 การได้รับสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2555 – 2559

PT-T014 การได้รับสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2555 - 2559     
PT-T014 Granted patents by type of juristic person and registered capital, 2012 - 2016
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ทุนจดทะเบียน: ล้านบาท
(Registered Capital: million Baht)
ปี 2555 (Year 2012)ปี 2556 (Year 2013)ปี 2557 (Year 2014)ปี 2558 (Year 2015)ปี 2559 (Year 2016)
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
<= 100401556381213347
>100 และ, and <=500 136262385198209
>500 และ, and <=1000 21543513497
>100068116217678548
ไม่ระบุ (not identified)52525
รวม (Total)6319901,0231,2251,206
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 20 times, 1 visits today)